Kapitel 15: VILKA BÄR ANSVAR?

g) Godhetsorganisationer

 

"Asylsökande och flyktingar tillhör alltid de mest utsattas."

Peter Örn, Röda-Kors-byråkrat

 

"FN:s biståndsprogram UNDP har slutat tala om 'brain drain', utan väljer uttrycket ”brain gain” för att beskriva fördelen med akademisk rörlighet."

Olle Wästberg, Svenska Institutet

Det finns ett antal välgörenhetsorganisationer, organisationer med fokus på mänskliga rättigheter, etik och internationalism som här sammanfattas under denna rubrik om godhet.

De har ju två saker gemensamt:

a) De utger sig för att företräda hög moral

b) De lånar sig till kampanjande för det mångkulturella projektet - vars resultat bli motsatsen till gott.

Rubriken ska alltså inte ses som något erkännande av att dessa organisationer i verkligheten skulle representera godhet.

Verklig godhet förutsätter en helhetssyn, en politisk insikt kring samband och ett ansvarstagande för långsiktiga konsekevenser.

 

1. Biståndsindustriellt komplex

2. FN-förbundet

3. Helsingforskommittén

4. Röda Korset

5. Rädda Barnen

6. Svenska kyrkan

7. Amnesty


1. Biståndsindustriellt komplex

Många av godhetsorganisationerna utgör förgreningar på ett intressekomplex, med SIDA som nav och pengaförmedlare. Det rör sig mindre om ideellt arbetande organisationer än statliga myndigheter.

Kurt Lundgren skrev om detta på sin blogg:

”Det svenska biståndsindustriella komplexet sysselsätter 10 000 personer; till detta kommer 16 000 konsulter vilka helt eller delvis har sin försörjning ur detta skattefinaniserade byråkratikomplex."

Och där kan de leva mycket gott, förmånerna är väl tilltagna:

"En handläggare har 30 000 kr i månaden i grundlön.
Skattefritt per månad vid utlandstjänsten, 10 570 kr i månaden. Medföljande fru, 8 978 kr i månaden. Barnen pröjsas med till nästan 5 000 kr per månad.

Fri bostad, semesterresa till Sverige varje år och hör nu och fall platt till marken:

För genomlidet hard ship under utlandstjänstgöringen har varje SIDA-anställd en fri resa till Seychellerna.
Nu kommer den verkliga chocken:

Totalt tillägg till grundlönen, skattefritt, inte mindre än 24 239 kr per månad."

Pengarna rullar enligt Kurt Lundgren till:

"Afrikagruppen, 44 anställda, 40 miljoner kr/år.

Diakonia, 200 anställda, 290 miljoner kr.

Forum Syd, 272 anställda, 290 miljoner.

Kooperation utan gränser, 173 anställda, 173 miljoner kr.

LO-TCO Biståndsnämnden, 18 anställda, 129 miljoner kr.

Olof Palmes center, 32 anställda, 20 miljoner.

Svenska Pingstmissionen, 93 anställda, 142 miljoner.

Svenska Naturskyddsföreningen, 6 anställda, 33 miljoner.

Handikappades internationella bistånd, SHIA, 18 anställda, 45 miljoner.

Svenska kyrkan, 178 anställda, 98 miljoner.

Svenska Missionsrådet, 35 anställda, 21 miljoner.

Den ideella organisationen Rädda Barnen inte mindre än 763 anställda ..."


2. FN-förbundet

Svenska FN-förbundet har, under sin ordförande Alexander Gabelic , gjort återkommande framstötar . Ur ingressen till ett inlägg av Gabelic på DN Debatt den 24/2 -04:

"I en rapport till FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève målar regeringen upp en ljus bild. Men Svenska FN-förbundet ger i dag i en egen rapport till FN i Genève en helt annan bild: regeringen skönmålar. På en rad punkter får regeringens politik underkänt. Det gäller bland annat den höga arbetslösheten bland invandrare, usel språkundervisning, polisens oförmåga att bekämpa hatbrott och den låga andelen poliser med invandrarbakgrund. Och trots att Sverige undertecknat konventionen mot rasdiskriminering tillåts rasistorganisationer arbeta fritt i landet, .."

Artikeln lutade sig alltså mot en rapport om detta som Svenska FN-förbundet, tillsammans med en rad andra organisationer, utarbetat och sänt till Geneve. Syftet är att inför en FN-granskning exponera föregivna svenska tillkortakommanden.

Ur artikeln:

"FN-förbundets rapport har tagits fram under det senaste året i samarbete med arton riksorganisationer som dagligen arbetar med människorättsfrågor."

""...det finns en diskrepans mellan den offentliga retoriken och hur personer med invandrarbakgrund upplever sin situation i dagens Sverige. Svenska FN-förbundet presenterar i dag inför FN:s rasdiskrimineringskommitté i Genève en rapport som pekar på allvarliga brister i den svenska integrationspolitiken."

Individuellt upplevd diskriminering är inte liktydigt med faktisk diskriminering.

"I sin egen rapport till FN-kommittén målar regeringen upp en ljus bild av integrationen i Sverige. Vår slutsats är tvärtom att Sverige har tydliga problem med strukturell rasism, det vill säga den osynliga men högst påtagliga rasism som drabbar många i vardagen."

Om denna "rasism" är "osynlig" - hur kan den samtidigt vara "påtaglig"?

"Personer med utländsk bakgrund är sämre representerade på arbetsmarknaden än etniska svenskar. .. Särskilt drabbade är invandrare från Mellanöstern, med en öppen arbetslöshet på 35 procent, och ungdomar."

Drabbade? Här utgår Gablic som en självklarhet att dessa muslimer är bara offer, allt ansvar läggs på svenskarna och det svenska samhället.

"Polisens oförmåga att öppna sin organisation försvårar särskilt brottsbekämpning i bostadsområden med hög andel invandrare. Vi vill se en djärv satsning på riktad rekrytering under några år i invandrartäta områden som Rosengård och Rinkeby."

"Skadestånden för den som drabbats av diskriminering är extremt låga i Sverige sett i ett internationellt perspektiv. Kraftigt höjda ersättningsnivåer skulle ge viss upprättelse åt den drabbade och innebära att den som diskriminerar får ett kännbart straff."

Och på det viset malde artikeln på.

Hösten 2009 var Alexander Gablic och hans FN-förbund igång igen:

"Ny rapport till FN: Invandrare och kvinnor saknar rättigheter i Sverige"

I en rapport till FN:s råd för mänskliga rättigheter i dag visar Svenska FN-förbundet, med stöd av femton andra frivilligorganisationer, att Sverige inte lever upp till sina åtaganden i nio olika FN-konventioner.

Personer med utländsk bakgrund har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i Sverige. Kvinnor i invandrar- och minoritetsgrupper är, liksom funktionshindrade kvinnor, särskilt utsatta för våld. Sverige måste bli bättre på att motverka hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering mot samer och romer. I rapporten föreslår vi 40 konkreta åtgärder."

Om kvinnor utsätts för våld i Sverige - har inte detta med invandringen att göra? Ofta handlar det ju om hedersvåld och muslimska män som inte klarar jämställda kvinnor.

"I Sverige har asylsökande och dokumentlösa inte rätt till fullständig sjukvård, utan endast akut vård. Människor dör på grund av att de inte får vård i tid. Lagen måste ändras så att alla får rätt till bästa möjliga vård."

Samma rätt ska alltså gälla även för dem som överhuvudtaget inte har rätt att befinna sig i vårt land!

"Varje ensamkommande barn måste få en god man inom 24 timmar efter ankomsten till Sverige."

"Det totala antalet rapporterade hatbrott ökade med nästan 50 procent mellan 2007 och 2008."

"Rasistisk propaganda och vit makt-musik sprids via internet... FN:s rasdiskrimineringskonvention kräver ett förbud mot rasistisk propaganda och rasistiska organisationer, men ett sådant saknas i Sverige."

SR:s webbsida den 9/11 -09:

"Sveriges regering kommer för första gången att kallas till en granskning i FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève.
 
Detta efter att Sverige upprepat kritiserats för att inte följa flera viktiga FN-konventioner.
 
Kritiken handlar bland annat om att invandrare, asylsökande och papperslösa inte får den sjukvård och utbildning de har rätt till, samt för att hatbrott och rasistisk propaganda ökar."
 
Och vad ska räknas som "rasistisk propaganda"? Är det en genomgång som denna vitbok?

Under ledning av generalsekreterare Bonian Golmohammadi på svenska FN-förbundet finns titlar som:

generalsekreterarassistent,

• ekonomiassistent,

• redaktör,

• projektledare,

• kanslist,

• informationssekreterare,

• handläggare,

• dataansvarig,

• projektansvarig,

• styrelsekonsult,

• pressekreterare,

• webbredaktör,

• bibliotekarie,

• organisationssekreterare och

• ungdomssekreterare.

Bara på central nivå inom organisationen finns inte mindre än 24 personer fast anställda!

Hur avlönas alla dessa människor? Naturligtvis sker det till stor del med offentliga medel. Vi skattebetalare får finansiera sådant som arbetar direkt mot våra intressen!

Våren 2010 var det dags för en tredje "FN-vända", denna gång av "FN:s människorättsråd", där bl.a. Kuba och Iran ingår: "Sverige brister i respekten för mänskliga rättigheter och följer inte viktiga FN-konventioner."

Ur SvD den 7/5 -10:

" Det är första gången som FN:s medlemsländer skärskådar människorättssituationen i Sverige, och deras omdömen baseras på rapporter av FN, svenska regeringen och 14 frivilligorganisationer. I FN-rapporten får Sverige kritik på flera punkter:
 
• Hatbrotten ökar liksom spridningen av 'white power'-musik och propaganda. Få rättsprocesser inleds om attacker mot etniska minoriteter.
 
• Barn till etniska minoriteter och asylsökande utsätts för 'oroande främlingsfientlighet och rasistiska attityder'.
 
• Vissa asylsökande utsätts för långa häktningstider, eller deporteras innan fallen är avgjorda.
 
• Ensamkommande flyktingbarn behandlas inte rätt, och 'oroväckande många' försvinner från flyktingförläggningar. Papperslösa barn har bara rätt till akutvård, vilket strider mot barnens rättigheter."

Aleksander Gabelic tar åter till orda:

"- Hatbrotten blir allt allvarligare i Sverige. Problemet är större än man vill göra gällande. De rör judar, muslimer, invandrare och människor med olika sexuell bakgrund som trakasseras och förföljs,.."

Situationen för ensamkommande flyktingbarn är också bekymmersam:

"- Det är ett rimligt krav att ensamkommande barn ska ha rätt till en kontaktperson inom 24 timmar. Så är inte fallet idag, och det är inte bra."


3. Helsingforskommittén

Ytligt sett borde en organisation som "Svenska Helsingforskommittén", till försvar för mänskliga rättigheter, vända sig mot antidemokratiska övergrepp, som när Sverigedemokraterna eller Blågula frågor har hindrats från att genomföra torgmöten på ett normalt sätt. Så är dock inte fallet.

Däremot har Helsingforskommittén angripit Blågula frågor.

I sin skrift "HATETS SPRÅK - om gränsen mellan hatpropaganda och yttrandefrihet" - utgiven tillsammans med Expo! - skriver man, under rubriken "VIT MAKTKULTURENS ANVÄNDANDE AV MEDIA":

"Blå Gula Frågor. Utgavs första gången 1994 av en förening med samma namn. Blå Gula Frågor fungerar liksom Fri Information som ideologisk inspirationskälla för övriga extremhögern. Här formuleras rasistiska och främlingsfientliga argument."

En organisation som utger sig för att "värna mänskliga rättigheter" visar sig i praktiken arbeta för att inskränka yttrandefriheten.  Till det som enligt kommittén inte ska få skrivas hör uppgifter om invandrares överrepresentation i våldsbrottslighet.

Ur en engelskspråkig presentation av organisationen:

"THE SWEDISH HELSINKI COMMITTEE FOR HUMAN RIGHTS was founded in 1982 as a politically and religiously independent non-governmental organisation. .. The staff consists mainly of journalists, lawyers and political scientists, with a broad knowledge ...

The committes board of directors and members consists of prominent experts...

The Swedish Helsinki Committee has approximately 170 members. These include members of the Swedish parliament, the Swedish Academy, the Royal Swedish Academy of Sciences, the Swedish Bar Association, the Swedish Union of Authors, trade unions and individuals with a special interest in human rights issues."


4. Röda Korset

Bland välgörenhetsorganisationerna har Röda Korset och dess ungdomsförbund stuckit ut mest, genom sitt åsiktskampanjande "Quick Response".

Målsättningen för QR har angivits sålunda:

"Quick Response startades på initiativ av Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism (1997-1998)..."

"Quick Response drivs av Röda Korsets Ungdoms-förbund, som är opolitiskt och religöst obundet. En av Röda Korsets grundprinciper är opartiskhet, som innebär att Röda Korset inte gör någon skillnad mellan nationaliteter, religioner, samhällsställningar eller politiska åsikter. Sedan 1994 är arbetet mot rasism och främlingsfientlighet Röda Korsets Ungdomsförbund viktigaste fråga."

Någon opartiskhet har det dock aldrig varit fråga om i praktiken: QR bekymrar sig mycket för "främlingsfientlighet" men alls inte om svenskfientlighet.

Röda Korset har också, genom sin ordförande Bengt Westerberg, gjort politiska ställningstaganden. Hösten 2009 medverkade han i DN-artikel med krav på sjukvård åt utlänningar som olagligt befinner sig i Sverige:

"...det strider mot de mänskliga rättigheterna att utestänga papperslösa barn från sjukvård. De flesta av dessa har därför fått rätt till sjukvård på samma villkor som svenska barn. Men deras föräldrar, och andra vuxna, är fortfarande utestängda. Det innebär att Sverige bryter mot de mänskliga rättigheterna".

I Svenska Röda Korsets verksamhet har länge ingått att bekosta resor för att få utlänningars anhöriga till Sverige.

Ur Västerbottens Folkblad den 5/5 -10:

"Hassan Omar Barre måste betala cirka 80 000 kronor i resekostnader och avgifter om hans 14 barn, fru och mor får tillstånd att komma från Somalia till Sverige.
 
Röda Korset har bortsett från en egenavgift på några tusenlappar betalat de anhörigas resor, och gör så fram till i augusti. Men då är hjälporganisationens kassa tom och resebidragen dras in."

"I dagsläget har 10 vuxna och 29 barn från Somalia ansökt om att få komma till Vännäs och förenas med sina anhöriga (makar/fäder) som redan finns i Vännäs.
 
De anhörigas resekostnader har av tradition bekostats av Röda Korset, bortsett från en egenavgift på 6000 kronor som familjerna själva fått betala."


5. Rädda Barnen

Rätta Barnen har en omsättning på nära 700 miljoner kronor, varav nära 300 miljoner kommer från SIDA och en stor del från EU.

Rädda Barnen går i armkrok med Röda Korset för en erodering av asylinstitutionen genom både opinionsarbete och lobbyverksamhet för att att PUT skall ges åt icke skyddsbehövande.

Om detta vittnade en "migga" på Wagers blogg den 18/3 -10:

"Ett barn - som inte är ett barn - kommer till Sverige och säger sig vara helt ensam i livet. Diverse tjänstemän från Röda Korset och Rädda Barnen dyker upp samtidigt och börjar skrika i högan sky om att 'barnet' står helt ensam i livet och ska ha PUT (permanent uppehållstillstånd) direkt. Barnhandläggarna som har order att stressa fram beslut ger PUT.

Några veckor eller månader senare dyker en hel drös med släktingar upp och kräver att få allt betalt i Sverige. Förresten så dyker samma tjänstemän från Röda Korset och Rädda barnen upp samtidigt, och skriker återigen i högan sky, denna gång om att alla familjemedlemmar ska ha PUT och det i rödaste rappet.

Så på tre sådana här bedrägeribarn (som ju påstod sig vara ensamma i livet) - det är faktiskt den enda vettiga benämningen på dem - har det i år dykt upp sexton (16!!!!!) anhöriga. Ingen hade asylskäl, alla ska få ett liv i Sverige med bostad, skola, vård, bidrag..."

Det var Rädda Barnen som 1999 hakade på mediadrevet mot "nazister" med ett upprop och en namninsamling.

När CMR fick kritik i SvD stod Rädda Barnen vid CMR:s sida. Ur tidningen Arbetaren nr 29/05: "Centrum mot rasism haft tunga krafter som vänsterpartiet, Rädda Barnen och RFSL bakom sig, .."

Både Inger Ashing, orförande för Rädda Barnen, och hennes kollega Bengt Westerberg på Röda Korset fanns med som undertecknare till en SvD-artikel den 14/3 -10, med krav på att Sverige skulle frångå första-asyllands-principen och inte återsända asylsökande till Malta:

“De har varken tillgång till tillfredsställande vård eller möjlighet att gå i skolan..."


6. Svenska kyrkan  

Kyrkan var drivande bakom det s.k. påskuppropet 2055, med en landsomfattande namninsamling för "en generösare flyktingpolitik".  157.000 namn överlämnades då till migrationsminister Barbro Holmberg.

Parollerna löd:

"VI SÖRJER över att barns bästa inte ges prioritet vid beslut om uppehållstillstånd i vårt land

VI VÄLKOMNAR ett domstolsförfarande som ger asylsökande ökad rättsäkerhet

VI UPPMANAR den svenska regeringen att inför ett nytt domstolsförfarande ge 'amnesti' åt alla dem som vägrats asyl i vårt land

VI KRÄVER att rätten till asyl återupprättas och utvidgas på ett sätt som är värdigt ett humant rättssamhälle"

Ur Trelleborgs Allehanda den 23/11 -09 (TT):

Kyrkan: Låt sjuka asylsökande stanna"

"Kyrkan dömer ut den knappt fyra år gamla utlänningslagen. I ett manifest som presenteras på måndagen föreslår 28 kyrkor i Sverige ett tjugotal ändringar i lagen, bland annat vill de stoppa avvisningstransporter av svårt sjuka asylsökande.

Ett annat krav är att asylsökande med ett aggressivt hiv-virus ska få stanna i Sverige om de inte har råd med mediciner i hemlandet, .."


7. Amnesty  

Vilken roll ska svenska Amnesty ha - ska det vara att hjälpa människor som sitter fängslade av förtryckarregimer, eller ska den vara att medverka till att i Sverige driva fram en sådan situation att även vårt samhälle blir präglat av våld och förtryck?

I Aftonbladet den 10/11 1993 manade Christine Pamp från Amnesty svenska journalister att skärpa sig i kampen mot "fördomar och rasism". Hon krävde "rätt insatser i opinionsbildningen."

Som hon såg saken bottnade motstånd mot invandringspolitiken bara i fördomar, vad som förelåg var ett informationsproblem.

Den 15/3 2004 rapporterade Ekot webbsida hur generalsekreteraren i svenska Amnesty gick till angrepp mot den svenska flyktingpolitiken:

"Amnesty kritiserar den flyktingpolitik som svenska regeringen fört på senare år, under ministrarna Jan O Karlsson och sedan i höstas Barbro Holmberg. Amnestys generalsekreterare i Sverige Carl Söderbergh är kritisk mot både det språkbruk som ministrarna har använt sig av och flera av de förslag som regeringen presenterat på senare tid."

Amnesty angrep flera av de förslag som regeringen kommit med i flyktingpolitiken:

"Ett förslag är det så kallade transportöransvaret, där flygbolag och rederier riskerar böter om de tar med asylsökande till Sverige, som sedan inte får stanna.

Ett annat är att en asylsökande inte längre ska kunna överklaga ett avslag, och förslaget att asylsökande som saknar pass ska kunna få sänkta bidrag."

Ordförande för Svenska Amnesty har varit bl.a. Jesus Alcala.