Kapitel 9: KOSTNADER

h) Kampanjande

 

"Antirasism har blivit en födkrok för allt fler. För att födkrokar skall fortsätta existera krävs rasism, nynazism och antisemitism, vilket är en av förklaringarna till att allt fler svenska företeelser etiketteras som rasistiska, nazistiska, främlingsfientliga, antisemitiska osv.

Det finns alltså betydande ekonomiskt intresse av att underblåsa  konflikter mellan invandrare och svenskfödda,.."

Ur "Fri Information"

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att det omfattande kampanjandet för att övertyga svenskarna om mångkulturens fördelar vittnar i sig om en mångfald...

 

1. Fenomenet kampanjande

2 Ny födkrok

3. Inte bara skattemedel

4. Generöst tilltagna belopp


1. Fenomenet kampanjande

Alltsedan 1980-talet har det bedrivits olika kampanjer mot "främlingsfientlighet och rasism", från stat, landsting, kommuner och organisationer.

Kampanjandet har omfattat manifestationer och möten, teaterföreställningar och seminarier, uppsatstävlingar och studieresor till Auschwitz, utdelande av priser och stipendier, utgivning av böcker och tidskrifter.

 

Framförallt satsas alltmer skattemedel eller medel ur Allmänna Arvsfonden på en flora av projekt och tidskrifter för att bekämpa "rasism", "främlingsfientlighet" och ett antal otäcka "fobier".

Ur NT den 20/9- 01:

"Integrationsverket får extrapengar

Integrationsverket får tio miljoner kronor för introduktion av invandrare i arbetslivet och fem miljoner kronor för att öka mångfalden på arbetsmarknaden. Det är samma summa som i förra årets budget.

- Satsningen på att öppna dörrarna för personer från andra länder fortsätter, säger Andreas Carlgren, generaldirektör på Integrationsverket.

Hälften av verkets projektstöd på tio miljoner kronor är öronmärkta för arbetet mot rasism och främlingsfientlighet."


2. Ny födkrok

Det är ingen överdrift att säga, att antirasismen och det politiskt korrekta opinionsbildandet blivit till en födkrok för en växande skara.

Floran av webbadresser till sådana sidor är således omfattande:

Alla betyder alla

Amnesty

Arm i arm

Centrum mot rasism

Diskrimineringsombudsmannen

Expo

Fem i tolv

Get educated

Gringo

Immigrantinstitutet

Integrationsverket

Levande historia

Mana

Miljonkulturell ungdom

Mångfald och dialog

Mångkulturellt Centrum

Nätverket mot rasism

Svenska FN-förbundet

Svenska Helsingforskommittén

Sverige mot rasism

Ungdom för mångfald

Ungdom mot rasism

Quick response

Ur "Blågul Framtid", Karaveli:

"Indelningen av den svenska befolkningen i svenskar och invandrare har skapat en marknad för politiker, debattörer och mediefigurer av utländsk härkomst. Personer som annars inte skulle ha uppmärksammats i den allmänna debatten eller inom politiken har vunnit berömmelse och kunnat göra karriär genom att framträda i rollen som självutnämnda talesmän för ett fiktivt invandrarkollektiv."


3. Inte bara skattemedel

Tillflödet av resurser kommer alltså inte bara genom skattebetalarnas insatser, utan även genom avlidna. Exempelvis tidskriften Expo har kunnat påräkna bidrag från Allmänna Arvsfonden.

Denna fond har sina tillgångar genom svenskar som avlidit utan att lämna arvingar efter sig och utan att ha testamenterat sina pengar. Ur arvsfonden går överhuvudtaget stora belopp till ett otal politiskt korrekta projekt.

Tidningsnotis, den 17/5 -01:

"Fem miljoner kronor mot rasism och homofobi

Regeringen har beslutat att anslå fem och en halv miljon kronor till sjutton lokala organisationer för arbete mot rasism, främlingsfientlighet, diskriminering och homofobi.

Det berättade demokratiminister Britta Lejon vid den internationella konferensen Learning Democracy i förra veckan.

Fryshuset, Teater Amabile i Klippan och Expo är några av de föreningar som får dela på stödet. Anslaget är ett led i regeringens arbete mot rasism som inleddes våren 2000.

30 miljoner kronor kommer att delas ut genom Allmänna Arvsfonden till olika lokala projekt under tre års tid."

Några exempel på nationella projekt, hämtade från Arvsfondens webbsida, oktober 2009:

Svenska Röda Korset, Stockholm
Förstudie- ensamkommande barn och unga
har beviljats stöd med 90 000 kronor

Syftet är att utveckla Röda Korsets arbete med ensamkommande barn och unga för att ge dem stöd att tillvarata sina rättigheter, minska isolering, bryta ofrivillig ensamhet samt skapa mervärden för individen oavsett om denne får stanna i landet eller inte.

Rötter, Stockholm
STOCK TV
har beviljats stöd med 886 000 kronor

Projektet ska skapa en nischad och unik videokanal online för unga oetablerade filmskapare som med sina digitala berättelser vill dokumentera och skildra sin egen gatukultur. Projektet syftar till att stärka unga att delta i samhällsdebatten.

Ungdomsalternativet, Malmö
Träning för förändring – värdegrundsarbete i praktiken
har beviljats stöd med 2 300 000 kronor

Projektets syfte är att ta fram och sprida enkla, effektiva och attraktiva pedagogiska verktyg för att förhindra utveckling av aggressiva och antisociala beteenden och attityder innan ungdomar fastnat och etablerat sig i utanförskap, våld och kriminalitet.

Skyddsvärnet, Stockholm
Jalla för alla
har beviljats stöd med 1 400 000 kronor

I projektet ska killgrupper och utbildningar startas upp för ensamkommande flyktingungdomar så att de får ett så snabbt och bra stöd som möjligt för att komma in i det svenska samhället. Den primära målgruppen är unga killar och män i åldern 17-25 år, som är ensamkommande flyktingar och söker asyl eller har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Eller lokala projekt:

Fotbollsklubben FC Rosengård, Malmö
Framtidsprojektet Förebyggande åtgärder för ungdomar i Rosengård
har beviljats stöd med 1 610 000 kronor

Den grundläggande tanken är att företagen, gymnasie-, och grundskolor tillsammans med ungdomar arbetar för ett ökat intresse till vidareutbildning och yrkesliv.

Rinkeby Folkets Husförening, Spånga
Eblas hus
har beviljats stöd med 655 000 kronor

Projektet ska skapa en mötesplats för flickor, varav många är nyanlända, oftast ensamkommande flyktingar, som är våldsutsatt och/eller lever i isolering. Målen är att ge dem utvecklande fritidsaktiviteter, anpassade utbildningsalternativ, hjälpa dem att skapa nätverk med andra unga, vara en sluss till andra organisationer och myndigheter, ge dem verktyg att förstå sin situation och kraft att förändra den samt påverka kvinnosynen i lokalsamhället, såväl hos föräldrar som andra vuxna.

Författarcentrum Väst i Västra Götaland, Göteborg
Made in Backa
har beviljats stöd med 70 000 kronor

10-15 barn från olika skolor i Backa med olika etnisk bakgrund ska bilda en redaktion och göra ett provnummer av en litterär tidning kallad Made in Backa. Den ska innehålla barnens egna dikter, prosatexter, noveller och reportage. Projektet vill motverka segregering och utanförskap."

Se även här.

Wikipedia om Expo:

"Indirekt har stiftelsen Expo erhållit ekonomiska medel från staten i form av 2,2 miljoner kronor från Allmänna arvsfonden för det tvååriga projektet 'Demokrati mot rasism' som syftade till att 'definiera metoder som kan motverka rasistiska och extrema gruppers lokala rekrytering av skolungdomar'. Projektet involverade 'de demokratiska politiska ungdomsförbunden'.

Under 2002 och 2005 mottog Expo sammanlagt 1,1 miljon kronor från (med fem miljoner kronor statsunderstödda) Stiftelsen Hela Sverige - Artister mot nazister. Under 2006 beviljades man en halv miljon kronor per år under en femårsperiod från samma stiftelse. I januari 2008 premierades 14 Expo-medarbetare med sammanlagt 350 000 kronor från artister mot nazister. Stockholms läns landsting delade 2006 ut ett pris på 20000 kr till Expo. Centrum mot rasism delade 2005 ut ett pris på 30 000 kr till Expo. Stiftelsen Expo har fått in 371 000 Euro (ungefär 3.5 miljoner kronor) via sina kontrakt som nationell samordnare för projekten RAXEN3 - RAXEN 6.

Vissa år får man stöd från kulturrådet, 2006 fick man exempelvis 75 000 kronor och i januari 2008 beviljades tidningen Expo ett distributionsstöd för kulturtidskrifter på 175 000 kr.

En del av Expos inkomster är stöd från privata organisationer (bland annat det stiftelsedrivna Bokförlaget Natur och Kultur) och privatpersoner."

Expo får även in ekonomiska medel genom föreläsningar. På sin webbsida ger Expo besked om vilka kostnader som detta är förenat med: 10.000 kronor + moms + resersättning är det lägsta priset, en heldag kan komma upp i 25.000 kronor:


4. Generöst tilltagna belopp

Som exemplet CMR - "Centrum Mot Rasism" - visar kan det röra sig om väl tilltagna summor att disponera för dem som företräder rätt åsikter.

Ur SvD den 26/8 -05, en kommentar av Tove Lifvendahl:

"Under Almedalsveckan fick jag påkostade broschyrer från Ungdomsförbundet för mångfald som ville lansera ett nytt parti, allt bidragsfinansierat.

För några dagar sedan erbjöds jag en gratis tidningsprenumeration, 'kompish', för att gå med i en nystartad förening 'så att de kommer upp i tusen medlemmar innan 15 september och därmed får möjlighet att söka statsbidrag'.

På nätet går att läsa att Miljonkulturell ungdom vill göra kulturrevolution och visa Sverige vilken potential som vilar i miljonprogramsområdena. Det låter bra, men luddigt. Föreningen förtydligar funktionen i nästa stycke: 'Ifall det låter flummigt så är det så här enkelt: Genom att vi är en förening kan vi söka bidrag för olika projekt. Det finns inte riktigt några gränser. Staten bombar oss gärna med cash så länge det är bra idéer vi har, och vi genomför idéerna på ett bra sätt.'"

"Sveriges tragedi":

"Sveriges tidigare regering satsade oerhörda summor pengar på kampen mot rasismen. Från 2002 till hösten 2006 gick således 180 miljoner kronor till olika organisationer. Hälften av det jättebelopp som paraplyorganisationen 'Centrum mot rasism' (CMR) fick, gick till resor, hotelluppehåll och ett dyrt 180 kvadratmeter renoverat kansli i Stockholm med tre anställda och en styrelse på elva man!  ....Centret upprättades av dåvarande integrationsministern Mona Sahlin."

SvD den 16/7 -05:

"Centrum mot rasism, CMR, har kansli på en av landets dyraste adresser. De tre anställda förfogar över en yta på 180 kvadratmeter, alltså 60 kvadratmeter per person. Trots att det är en hyreslokal har CMR genomfört påkostade renoveringar. Förra året byggde man om och köpte möbler för 330 000 kronor."

"Förra året reste, hotellövernattade och åt styrelsen och kanslipersonalen för närmare 600 000 kronor. Bara maten och hotellen gick på 300 000 kronor.

Styrelsen har ledamöter från olika delar av landet. Vissa sammanträden sker på hotell- och konferensanläggningar i Stockholm, trots att man har ett stort, elegant inrett sammanträdesrum på kansliet. CMR betalar middag med vin och även ledamöter bosatta i Stockholmsområdet bor på hotellen, .."

I en anläggning där CMR konferensade kostade de billigaste hotellrummen 2 200 kronor.

"Amina Ek har också en handkassa på 10 000 kronor i veckan som hon får använda fritt. Räcker den inte till är det kassörens uppgift att sätta in mer pengar på kontot."

SvD beskrev vad CMR-sammanträden kan handla om:

"Två dagars sammanträde - tre annonser i Mana
Arbetsutskottet i CMR ägnade två dagars sammanträde åt tre punkter. Besluten: Ja till en resa för kanslichefen till ett möte i Budapest. Ja till att låta ett externt företag göra en hemsida trots att man samma månad anställer en webdesigner på kansliet. Ja till att köpa tre annonser för 45 000 kronor i den lilla antirasistiska tidningen Mana. Ett annat tvådagarsmötet innehöll endast en punkt. Frågan då var om CMR skulle stötta ett projekt för antirasistiska filmdagar med 20 000 kronor."

SvD avslöjade vidare:

"En av de ledande medlemsföreningarna i Centrum mot rasism har uppgett falska medlemssiffror för att få bidrag av Integrationsverket. En annan medlemsförening har avslöjats med bidragsfusk för miljonbelopp."

"Afrosvenskarnas riksförbund, ASR, har haft en ledande roll i inriktningen av centret. ASR:s riksorganisation har en medlemsplats i CMR samtidigt som föreningen har registrerat sina lokalavdelningarna i Stockholm och Göteborg som enskilda medlemmar.

På så sätt höjer de CMR:s medlemsantal och skaffar sig mer makt på årsmötet, eftersom varje förening har en röst. Iransk-svenska solidaritetsföreningen gör likadant genom att ha tre lokalavdelningar som separata medlemmar.

Afrosvenskarnas riksförbund får bidrag av Integrationsverket. År 2001 uppgav förbundet att de hade 1 402 medlemmar. För det fick de drygt 300 000 kronor. Större delen av medlemmarna, 1 226 stycken, uppgavs finnas i Stockholmsavdelningen. Men enligt en intern rapport, som SvD tagit del av, hade Stockholmsavdelningen bara 47 betalande medlemmar."

En revision har gjorts, men:

"...i revisionen antas det att varje kvinnlig medlem har tre barn. Dessa schabloniserade barn, sammanlagt 765 stycken, räknas som medlemmar oavsett om de existerar eller inte."