Kapitel 1: MASSINVANDRING

 

"Vi svenskar kan inte hävda en exklusiv rätt till ett så relativt glesbefolkat land."

Christer Hallerby, statssekreterare till Friggebo, 1994

 

"Rätten till nytt land, ny jord, ny mark, har - enligt en evig naturlag - den som erövrat det, och det egna landets gränser inte räcker till för att föda det växande befolkningsöverskottet. Och det att vi har barn, som vill leva, rättfärdigar våra anspråk på de nya rikena."

Adolf Hitler

 

Världens befolkning ökar med nära 100 miljoner varje år. Cirka 95% av denna befolkningsökning sker i u-länderna. Afrika har således gått om Europa och har snart en 1 miljard invånare.

a) Jämförelser och karaktär

b) Måluppfyllelse

c) Barn som ankare

 

 

"Global solidaritet med en tyngdpunkt på förebyggande insatser för att undanröja och lindra orsaker till flykt och migration måste prägla det internationella samfundets verksamhet vad gäller utvecklingssamarbete, internationell handel etc.

De flyktingpolitiska åtgärderna är emellertid mer inriktade på att reagera på flyktingströmmar och omfattande befolkningsomflyttningar än på att förebygga dem."

SOU 1995:75

 

Filmer:

3, 4 och 5