Kapitel 1: MASSINVANDRING

b) Måluppfyllelse

 

"Den förda flyktingpolitiken är osolidarisk - osolidarisk mot utsatta grupper av svenskar, mot fattiga människor i u-länderna och mot kommande generationer.

Den är också odemokratisk, då den inte respekterar folkviljan.

Den utgör ett hot mot vårt välfärdssamhälle."

Ur "Lagom är bäst!"

 

"Asylsökande i Sverige har... under senare år till mycket ringa del utgjorts av skyddsbehövande som skulle ha kunnat komma ifråga för uttagning på flyktingkvoten."

SOU 1991:1

 

"...skillnaden ökar mellan de resurser som används för att hjälpa den relativt sett lilla andel flyktingar som kommit till industriländerna och de resurser som genom multilaterala och bilaterala kanaler används för merparten av världens flyktingar och flyktförebyggande insatser."

SOU 1995:75

 

"Ett decenniums måluppfyllelse så urusel att den skulle ha blivit en skandal i långt mindre kostnadskrävande verksamheter, leder i tabusektorn inte till någon debatt alls, än mindre till åtgärder."

Ur "Exit - folkhemssverige"

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att asylprocessen i Sverige är ineffektiv och måluppfyllelsen låg

• att vad som torpederar är id-lösheten och möjligheterna att bara dröja sig kvar efter avslag

• att det finns en utbredd slapphet och nyckfullhet

• att de flesta asylsökande som slutligen får PUT saknar skyddsbehov enligt Genevekonventionen

 

1. Generositet

2. Låg måluppfyllelse

3.Flyktingar?

a) Välståndssökare

b) Krigsförbrytare

c) Regimtronga

d) Politiskt aktiva

4. Mekanismer

5. Anhöriga?

6. Låt-gå-politik

a) Pass på drift

b) Inga id-kontroller

c) Inga hälsotester

d) Gäststuderande

e) Verkningslösa utvisningar

7. Pengarullning

a) Nya vändor

b) Återvändande

c) Bidrag åt illegala

8. Ineffektivitet


1. Generositet

Starka drivkrafter att välja just Sverige kommer av dels goda möjligheter att få stanna, dels generöst tilltagna sociala förmåner.

Rättigheter eller förmåner beviljas även den som inte har uppehållstillstånd. På samma sätt som ett svenskt PUT ger i stort sett samma rättigheter som ett svenskt medborgarskap - gränsen suddas alltmer ut mellan dem som saknar PUT och dem som har det.

Även personer som befinner sig illegalt i Sverige kan i stor utsträckning få:

• svenska bidrag

• arbete

• svensk sjukvård 

• skolgång

Migrationsverkets webbsida:

"Asylsökande har rätt till akut sjuk- och tandvård. Asylsökandes barn har samma rätt till kostnadsfri sjuk- och tandvård som de barn som är bosatta i Sverige."


2. Låg måluppfyllelse

Hur förklara den skarpa kontrasten mellan Sverige och Finland, som ju båda är bundna av samma internationella konventioner?

Under 1992 ansökte 84.018 personer om uppehållstillstånd i Sverige, i Finland var siffran 3.650.

Tanken med FN:s flyktingkonvention var att erbjuda en tillfällig fristad undan förföljelse och asylansökan skulle lämnas in i det första konventionsland som vederbörande lyckats ta sig till. Inte att ge välfärd åt utlänningar som söker ett materiellt bättre liv.

Asylinstitutionen missbrukas nu i stor omfattning, Sverige. Bedrägerier har blivit mer regel än undantag. Detta har resulterat i en överbelastning, som givit en låg måluppfyllelse:

• de allra flesta som fått stanna efter asylansökan har inte haft skyddsbehov, de har inte varit flyktingar

• verkliga flyktingar riskerar att komma på undantag.

Det faktum att asylsökande inte haft några verkliga skyddsbehov illustreras av att så många snart kan resa hem till sitt hemland på semester efter att de fått sitt svenska PUT. Det går nu ett antal reguljära flyglinjer från Sverige till Irak och Iran, vilket betyder att där finns ett passagerarunderlag.

Uppträdandet i Sverige rimmar ibland dåligt med vad man kan förvänta sig av en "flykting". En händelse i Koppom i Värmland, 1992, gällde några kosovoalbaner. De var missnöjda med sin logi och vandaliserade därför den herrgård som tjänstgjort som flyktingförläggning.

Ur Aftonbladet, den 23/9 -92:

"Två nätter i rad har några av de asylsökande gått bärsärkagång på flyktingförläggningen i Koppom och förstört värden för hundratusentals kronor."

Missbruket av asylinstitutionen skapar ökad arbetsbelastning och längre väntetider, med återkommande allmänna amnestier som följd, för personer utan skyddsbehov.


3. Flyktingar?

a) Välståndssökare

Mönstret av asylsökande från Chile kan också illustrera hur det fungerar. En första våg kom direkt efter militärkuppen 1973, av personer som varit politiskt aktiva och riskerade att dödas. Sedan följder två nya vågor, av chilenare som hört om situationen i Sverige och sökte ett bättre liv. En topp nåddes just när Chile börjat återgå till demokrati.

Grävande journalisters tidskrift Scoop, nr 3/91, rapporterade om avslöjanden i den chilenska tidningen "Apsis":

"Artikeln berättade om den 'handbok' som cirkulerade i Valparaiso och som klargjorde vad man borde säga till polisen på Arlanda för att säkra politisk asyl i Sverige. Den berättade också, och framför allt, om minst sex resebyråer i Valparaiso som inte bara sålde resor till Sverige med 24 månaders avbetalning, utan också bifogade falska intyg om politisk förföljelse för att resenären säkert skulle kunna räkna med politisk asyl."

För den som var fattig gick det att resa på kredit, när chilenaren ifråga väl fått sitt PUT skulle ju bidragen från svenska skattebetalare ge möjligheter att betala tillbaka.

Scoop konstaterade att sanningsvärdet varit lågt i "historierna om politisk förföljelse som de närmare 20.000 asylsökande chilenarna sedan 1982 med rätt små variationer berättade. De flesta av dessa historier, om än inte alla, var påhittade."

Det handlade här om chilenare som ville migrera pga fattigdom, inte pga att de varit politiskt aktiva.


b) Krigsförbrytare

Det kan också handla om personer som faktiskt varit politiskt aktiva - men på ett helt annat sätt än vad man föreställer sig beträffande flyktingar. Det kan gälla grova krigsförbrytare och hantlangare till de diktaturer som tidigare drivit många på flykten får asyl i Sverige!

Ur Fria Nyheter den 30/11 -09:

"En av Saddam Husseins närmaste män, Muhamed Kemal Abed .., som arbetat med att ta fram kemiska och biologiska vapen får permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige av migrationsdomstolen i Malmö. Hans fru och deras tre barn erhåller också PUT.
Muhamed Kemal Abed har varit generalmajor i krigsförbrytarens Baathparti."

"Nu konstaterar Migrationsdomstolen i Malmö att Muhamed Kemal Abed ska betraktas som en flykting (enligt 4 kap. 1 § utlänningslagen 2005:716) eftersom det finns en hotbild mot honom på grund av hans bakgrund.

Muhamed Kemal Abed har erbjudits asyl i USA, men avböjt eftersom han såg det som otänkbart att bo i ett land som 'ockuperat och fördärvat Irak'. Istället vill Saddam-medarbetaren bo i Sverige."


c) Regimtrogna

Eller så handlar det om personer som stöder den i sitt hemland sittande regimen. Hur många regimtrogna från olika diktaturer är det inte, som har fått PUT i Sverige?

Ur SvD den 24/11 -09:

"... den regimvänliga Eritreafestivalen fick kommunalt stöd, totalt 210 000 kronor under fyra år."

"Arrangörerna, som menar sig ha världens största exil-eritreanska festival, ger enligt rapporten regimen sitt stöd såväl i åsikter som med pengar."


d) Politiskt aktiva

En fjärde variant är att man faktiskt varit förföljd, men efter att ha både PUT och medborgaskap i Sverige väljer att återvända till sitt hemland, för att där agera, i egenskap av "svensk". Som Dawit Isaak från Eritrea.

Wager på sin blogg:

"Det är obegripligt vilken jätteapparat som byggts upp kring den eritreanske Dawit Isaak, som flydde från Eritrea, fick skydd i Sverige och svenskt medborgarskap men sedan - frivilligt - återvände och startade en verksamhet som han med säkerhet visste skulle ge honom problem. Alla tidningar skriver och kampanjar och har skapat en logo för Dawit Isaak och Svenska Akademiens ständige sekreterare, Peter Englund, skriver en text och de flesta svenska dagstidningar publicerar den."


4. Mekanismer

Två moment av betydelse har varit genomgående: att ursprungsland och identitet inte kan fastställas samt att man kan dröja sig kvar i Sverige.

Genom en uttröttningstaktik kan man till slut driva igenom ett PUT, i strid med systemets intentioner. Det handlar m.a.o. av ett missbruk - vilket svenska myndigheter inte gjort mycket för att stävja.

Genom överklagande och inlämnande av ständigt ny ansökan, har asylanten kunnat se till att det hela drog ut på tiden.

I slutänden har man därigenom lyckats få uppehållstillstånd, inte pga skyddsbehov utan pga "humanitära skäl". Skäl som uppstått efter ankomsten till Sverige: barn har rotat sig genom skolgång och kamrater, eller man har själv börjat må dåligt

Missbruket har gjort att köerna har växt och antalet oavgjorda ärenden samlats på hög. 

För att "rensa bordet" och "nollställa" tas därför beslut om "amnestier" - "engångsbeslut" som blivit återkommande.(Se vidare 10l)

Ett annat fenomen av stor betydelse är id-lösheten. Ej uppvisande av id-handlingar har nu blivit det "normala". Av de 24 194 asylsökare som kom till Sverige under 2009 hade 1 149 - dvs 5% - passhandlingar när ansökan om asyl gjordes.

Pass har man rimligen haft vid resan, men man har sedan inget pass eller annan identitetshandling att uppvisa vid sin ansökan om asyl. På så vis kan klarläggande om färdväg förhindras och därmed tillämpande av första-asyl-lands-principen. Det blir också möjligt att dölja ett eventuellt brottsregister.

En allt större andel av de asylsökande har gjort sig av med sina handlingar, eller vägrar att uppvisa sådana.

Fördelningen år 2007 på invandrare från olika länder såg enligt Migrationsverket ut enligt nedan. Av de 18.500 irakier som anlände det året saknade 95% pass, av de 3.300 somalierna saknade samtliga pass.

Det faktum att andelen asylsökande utan id-handlingar ökat så kraftigt visar att det är något som fungerar för dem som vill få stanna här.

Missbruket möjliggörs av att svenska myndigheter accepterar att asylansökningar görs inte bara vid gränspassagen utan även efter att utlänningen sedan en tid befunnit sig i vårt land.

I Sverige är det möjligt att få PUT utan det klarlagts vem vederbörande är.

Ur "Flyktingpolitik i analys", Wedin/Block 1993:

"I Kulturdepartementets broschyr Invandrar- och flyktingpolitiken sägs det litet troskyldigt att det 'hör till flyktingskapets natur att en människa som hals över huvud flyr från fängelse och tortyr eller annan akut förföljelse kan ha mycket svårt att visa upp giltigt pass eller andra erforderliga identitetshandlingar'. Det skulle ju kunna passa in på nån som lyckats ta sig över gränsen till ett grannland, men det är knappast acceptabelt ifråga om utomnordiska asylsökande, som är långväga resande."

Ur "Invandringen till Sverige", Lundh, SNS 2005:

"Utan identitetshandlingar kan  man söka asyl i vilket land som helst inom EU. Ingen kan ju visa vilket som är det första landet."


5. Anhöriga

En allt större andel av den totala invandringen till Sverige har utgjorts av anhöriginvandring. Där är de svenska reglerna väsentligt generösare än i andra länder.

Det förekommer också att uppgivna släktskapsband inte stämmer. Någon systematisk kontroll genom t ex DNA sker inte.

Ur skriften "Immigrationsfakta":

"I USA har man under 2008 satsat på DNA-testning av afrikanska anhöriginvandrare, 80 procent visade sig vara bedragare – släktskap kunde ej fastslås” och ”ett annat problem för många somalier att klara konkurrensen om jobben är att de är analfabeter”.

Det talas om "kedjeinvandring", där en anhöriginvandrade i sin tur resulterar i en eller fler anhöriginvandrade, vilka i sin tur, osv.

Ur "Politikens haveri", Elfverson:

"Anhöriginvandringen, som var tänkt som ett medel för familjeåterförening, har till stor del blivit en familjebildningsinvandring."

"Den som blir 'anhörig' genom att gifta sig med härvarande partner, förvärvar i sin tur rätt att ta hit egna anhöriga utan skyldighet att försörja dem."

"Flyktingexplosionen - vår tids ödeskris?", Jervas 1993:

"Familjeanknytning utgör den dominerande anledningen till att utlänningar får stanna i Sverige. Ett 'släktskapsförhållande' till någon som redan erhållit asyl är därför värdefullt och kan följaktligen bjudas ut på marknaden."

Många har kommit till Sverige genom giftermål, där skenäktenskap nu är öppet erkänt som en metod för att utverka PUT.

Ur skriften "Immigrationsfakta":

”Skatteverket befarar att Sverige är på väg att bli ett europeiskt center för skenäktanskap."

Ur brev från Inger-Siv Mattson till Maud Olofsson i mars 2009:

"Skenäktenskap som ingås för att få uppehållstillstånd omsätter stora pengar inom EU.... de flesta skenäktenskapen i EU ingås i Sverige. Flera belgiska förundersökningar visar att personer boende i Sverige arrangerar skenäktenskap åt icke-europeiska män - främst från Indien och Pakistan."


6. Låt-gå-politik

a) Pass på drift

Pass - inte minst svenska pass - har blivit en handelsvara, och betingar ett högt pris på marknaden - 1.000 dollar.

Antalet svenska pass som anmälts förlorade i Sverige har också ökat snabbt.

Ur SIV-tidningen "Ny i Sverige" nr 4/94:

"Hela 24.059 svenska pass försvann på olika sätt det senaste året. De flesta anmäldes försvunna eller stulna i Sverige. Det är enkelt att anmäla ett försvunnet pass, det räcker med polisanmälan och man kan få ett nytt pass på några timmar."

Ett rekord 1996 var att en person inom loppet av 6 månader lyckats få ut 12 nya pass!


b) Inga id-kontroller

I enlighet med Schengenavtalet måste Sverige ta fingeravtryck på asylsökande för att det ska upptäckas om de redan sökt asyl i annat Schengenland. Det förhidnrar också att vederbörande söker asyl i Sverige mer än en gång.

Däremot är det möjligt att första anhöriginvandra i en identitet, för att sedan söka asyl i en annan, och i slutändan kunna uppbära dubbla bidrag. Sådana fall har upptäckts.

Det möjliggörs genom att anhöriginvandrade inte behöver lämna fingeravtryck, än mindre DNA-testas.


c) Inga hälsotester

Hälsotester är inget obligatorium, bara "ett erbjudande". Ingen skyldighet finns att som nyanländ genomgå en undersökning för att konstatera HIV-smitta, tuberkolos eller annan farsot.

"Ny i Sverige", nr 1/92:

"Råkar man tillhöra en grupp där hivsmitta förekommer innebär det alltså inte att man är skyldig att testa sig, inte heller om man råkar komma från ett område där smittspridningen är stor. Det är heller inte tillåtet att testa en person utan att han eller hon vet om det."


d) Gäststuderande

En form av invandring utgör även de gäststuderande, som ökat kraftigt i antal under senare år - från drygt 1.000 år 1990 till mer än det 10-dubbla två decennier senare.

Verkligheten bakom denna dramatiska ökning framskymtade i ett nyhetsinslag i SVT:s Aktuellt den 9/8 -09. Sverige tillhandahåller - till skillnad från andra länder - gratis universitetsutbildning för även utländska studenter. Kurser hålls även på engelska. Anmälan kan enkelt ske från hemlandet via internet.

Det har visat sig att en stor del av de betyg som visas upp är förfalskade, Bara vid Lunds universitet var inte mindre än 1.000 betyg från pakistanier förfalskade.


e) Verkningslösa utvisningar

Vid brott, så grova att fängelse ingår i straffskalan, ska utländska medborgare dömas till utvisning. Så sker dock i bara 20% av fallen.

Även där utvisning både utdöms och verkställs saknas dock garantier mot att vederbörande snart är tillbaka i Sverige - sådana fall finns det mer än ett exempel på.

Ur Nerikes Allehanda den 23/4 -10:

"Utvisad man fast i fartkontroll

I en hastighetskontroll utanför Askersund stoppades en man som är utvisad från Sverige på livstid. Han dömdes för några år sedan för rån och grovt rån."


6. Pengarullning

a) Nya vändor

Det förekommer att familjer med barn som avvisas för kostnader överstigande 100.000 kr snart är tillbaka och ansöker om asyl och detta utan att några nya skäl uppkommit, som inte redan prövats. Enligt gällande regelverk ska dessa familjer tas om hand, ges uppehälle osv samt prövas på nytt.


b) Återvändande

Ett annat exempel gäller "återetableringsstöd", som i själva verket kan bli en faktor som genererar besökare som Sverige i annat fall skulle ha sluppit.

De summor som det kan handla om är:

• Återvandringsbidrag: 10 000 kr/person - max 40 000 kr/familj

• Återetableringsbidrag: 30 000 kr/person - max 75 000/familj.

• Gratis hemresa (olika, beroende på vart de ska flygas).

Ur DN den 18/8 .09:

"Statistiken visar att av de sammanlagt 685 irakier som ansökt i år har 291 ansökt efter asylavslag medan 385 ansökt sedan de själva återkallat sin ansökan.

- Det var ju inte riktigt så det var tänkt. Vi vill inte att återetableringsstödet ska vara skälet till att man kommer hit, säger departementsrådet Anders Kessling."


c) Bidrag åt illegala

Bidrag går också till personer som uppehåller sig illegalt i Sverige!

Ur Fria Nyheter den 11/9 -09:

"Illegala invandrare uppbär bidrag

Utlänningar som saknar legal rätt att vistas i Sverige har goda möjligheter att fortsätta leva som vanligt om de en gång stått med i folkbokföringen. Arbetarbladet skriver idag om gränspolisen och migrationsverket i Gävle som informerat politiker i riksdagen om att det är fullt möjligt att som illegal invandrare 'fortsätta att ha ett vanligt jobb och betala skatt, eller få både socialbidrag och bostadsbidrag, utan att någon myndighet reagerar'."


7. Ineffektivitet

Till den låga måluppfyllelsen beträffande de asylsökande som får stanna i Sverige kommer att - även där det verkligen rör sig om flyktingar - mottagandet av en flykting i Sverige kostar närmare 100 gånger så mycket som en flykting i läger nära konfliktområdena.

"Flyktingpolitik i analys":

"En asylsökande i Sverige kostar alltså på fyra dagar vad FN:s flyktingsekretariats skyddsling i Jugoslavien kostar under ett helt år, eller en asylsökande här kostar lika mycket som 100 krigsflyktingar där.

Man kan också säga att de (UNHCR) effektivt når 3.605.000 med livsuppehållande hjälp medan vi (Sverige) för samma pengar bara underhåller 36.822 asylsökande, låt vara på en bättre standard. Av dem har kanske 750 asylskäl.

Varför diskuteras inte alternativa lösningar som skulle kunna ge en högre grad av måluppfyllelse genom större kostnadseffektivitet?"

Till detta kommer effekten av brain-drain, dvs i-länder dränerar u-länder på deras mest utbildade och bästa begåvningar. Deras insatser skulle ju behövas i deras hemländer, mer än i de i-länder som de kommer till. Om u-länderna utvecklas kan migrationsströmmarna avta.

Ur boken "Invandring - sammanbrott eller utveckling?", Björkman m.fl, 1994.

"Det är välutbildade och relativt välbeställda som lämnar utvecklingsländerna. I de rika västländerna, t ex Sverige, blir de i regel en bidragsberoende underklass."