Kapitel 3: DISKRIMINERING

 

"Förutom 'hets mot folkgrupp' och 'olaga diskriminering' har Sverige de så kallade motivhatbrotten, det vill säga där ett motiv för i princip vilket brott som helst har varit att kränka en person, en folkgrupp eller en annan sådan grupp av personer på grund av ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande omständighet."

Sven-Erik Alhem, i SvD den 1/8 -07

 

"Att i vårt samhälle omfattas av lagen om 'hets mot folkgrupp' är inte ett tecken på särskild utsatthet, det är istället tecken på särskild utvaldhet. För vad det innebär i praktiken är inte ett förbud mot att hetsa eller hata eller något annat, utan det innebär... ett förbud mot att 'uttrycka ringaktning för folkgruppen i fråga'."

"...träder en ny lag i kraft, som innebär att homofiler kommer att omfattas av lagen om hets mot folkgrupp. Samma politiker och debattörer som allt som oftast hävdar att svenskar inte existerar som folk utan är en 'konstruktion' vill alltså klassa människor med förvänd sexualitet som 'folkgrupp' - ve oss enfaldiga som trott att minimikriteriet på en folkgrupp är att den kan reproducera sig."

"... framme vid själva kärnan i det som förljuget kallas 'det mångkulturella samhället', för det är bara minoriteter som åtnjuter denna upphöjda status. För vanliga, normala svenskar får man gärna uttrycka grövsta tänkbara motvilja och förakt..."

"Detta är det mångkulturella samhällets egentliga innebörd: ett minoriteternas privilegiesamhälle där vi svenskar de facto är reducerade till andra klassens medborgare i vårt eget land."

Jonas de Geer

 

a) Hetslagstiftning

b) Diskrimineringslagar

c) Nya diskrimineringar

d) DO

En grundläggande rättsprincip är att envar betraktas som oskyldig intill dess att motsatsen har bevisats.

En annan grundläggande rättsprincip är att alla medborgare är lika inför lagen - ett visst brott ska bedömas på samma sätt, oavsett vem som är förövare och vem som är offer.

Båda dessa principer har kastats överbord genom lagstiftningarna kring diskriminering och hatbrott.