FORSKNINGSFRÅGOR    (prelimnärt)

En av begränsningarna i arbetet med vitboken - förutom begränsningen i tid och arbetskapacitet - är tillgängligheten av relevanta faktauppgifter.

Här redovisas några frågeställningar av intresse, som har lämnats obesvarade:

1. Bidragsbelopp per hushåll av samma storlek

Det har konstaterats att mer pengar går till bidragshushåll med invandrare än bidragshushåll med svenskar:

a) hur stora är de aktuella skillnaderna?

b) vad förklarar dessa skillnader?

2. Bidragsfusk

a) Hur vanligt är det att anhöriginvandrade efter sitt PUT söker asyl i ny identitet, och får dubbla bidrag?

b) Hur vanligt är det att familjestorleken pumpas upp, genom ambulerande barn?

c) Hur vanligt är det att man tidigarelägger sin pensionering genom falska id-uppgifter?

d) De fall av bedrägerier i mångmiljonklassen med personllga assistenter, genom simulerad sjukdom, hur många sådana har uppdagats? Har bedragaren i något enda fall varit svensk?

e) Hur vanligt är det att invandrare återvänder till sina hemländer, men alltjämt försörjs genom svenska bidrag?

f) Hur vanligt är det att utbetalningar går utomlands till personer som är avlidna?

3. Förtidspensioneringar

a) Hur fördelar sig de nu förtidspensionerade på födelseland?

b) Hur blir bilden uppdelat på åldersgrupper?

c) Hur många av de förtidspensionerade uppehåller sig nu i sydligare belägna länder? Hur många av dessa är etniska svenskar respektive utrikesfödda?

4. Egenförsörjning

De 20 största invandrargrupperna (utrikes födda) - hur stor andel inom respektive grupp försörjer sig genom eget arbete?

5. Till förfogande

Av personer i arbetsför ålder, män respektive kvinnor, som inte står till arbetsmarknadens förfogande - hur fördelar det sig efter födelseland?

6. Uteliggare

Hur många invandrare i Sverige är uteliggare?

Hur stor är andelen, jämfört med andelen bland svenskar?

7. Arbetsförmedlingen

Svenskar som är arbetslösa måste vara beredda att ta anvisade arbeten även på annan ort - finns exempel där detta har gällt även invandrare?

8. Identiteter

a) 95% eller mer av de asylsökande i Sverige vägrar visa upp id-handlingar - hur många har i ett senare skede - t ex för att ta körkort eller rösta i hemlandets val, givit sin identitet till känna?

b) Görs någon form av efterkontroll från svenska migrationsmyndigheter?

9. Egna tillgångar

De flesta nyanlända utlänningar blir bidragsberoende.

I hur många fall har nyanlända utlänningar redovisat egna ekonomiska tillgångar?

10. Kommunekonomi

Invandringsminister Billström har försäkrat att det för kommunerna är "kostnadsneutralt" att emot nyanlända utlänningar, ändå har påfallande många kommuner visat sig ovilliga att ta emot sådana.

Utifrån gjorda erfarenheter - hur har kostnadsbilden blivit för kommunerna:

a) efter hur lång tid att respektive utlänning kommit i arbete?

b) i vilken utsträckning har han/hon genererat följdinvandring, och hur har det där blivit med självförsörjningen?

11. Giftermål

a) I hur många fall, år för år, har PUT givits utifrån giftermål med en person som redan har PUT?

b) I hur många fall har den personen varit svenskfödd respektive utlandsfödd?

c) Hur stor andel av dessa giftermål har varat mer än ett år efter beviljat PUT?

d) Hur fördelar sig detta på personer - hur många individer har under den senaste 20-årsperioden gift sig med utlänningar mer än en gång och därigenom åstadkommit PUT?

12. Medborgarskap

a) Hur många personer har både svenska och utländska medborgarskap?

b) Hur fördelar sig detta på födelseland?

c) Hur stor andel av dessa visade upp id-handlingar i samband asylansökan?

d) Hur många personer är det totalt, som har beviljats svenska medborgarskap utan att deras identitet med säkerhet har kunnat fastställas?

e) Hur många svenska medborgare finns det som inte förstår svenska?

13. Anhöriginvandring

a) Hur fördelar sig anhöriginvandringen på olika kategorier, som make/maka, son/dotter, far/mor och annat?

b) I vilken omfattning har anhöriginvandrade genererat ny anhöriginvandring?

c) Hur ser mönstret för egenförsörjning ut här?

14. Avvisningar

Vad händer efter avslag på asylansökan och beslut om avvisning från Sverige?

a) Hur många/hur stor andel reser självmant iväg, hur många stannar kvar illegalt?

b) I hur många fall ingriper svenska myndigheter för att verkställa avvisning och efter hur lång tid?

c) Vad kostar tvångsavvisningarna - dels enskilda fall, dels totalt år för år?

d) Hur många fall finns då avvisade senare återvänder till Sverige?

e) Till vilka länder sker de flesta tvångsavvisningarna?

f) Till vilka områden är avvisningar inte möjliga, och varför?

g) Hur stor är Sveriges u-bistånd till dessa länder?

15. Våldsbrott

Vid grova våldsbrott, hur fördelar sig gruppen offret utländsk bakgrund/förövaren svensk, mot offret svensk/förövaren utländsk bakgrund, vad gäller påföljden? - hur har domarna blivit? Kan där urskiljas något mönster, såtillvida att det döms hårdare i vissa fall?

16. Domar

Hur många/hur stor andel av dem som döms för grova våldsbrott

a) är utländska medborgare?

b) är utrikes födda?

c) har två utrikesfödda föräldrar?

d) har en utrikesfödd förälder?

17. Fängelsekunder

Hur många och hur stor andel av de intagna på svenska fängelser

a) är utrikes födda?

b) har utländsk bakgrund?

18. Skolvåld

Mobbing, hot och våld på våra skolor är ett växande problem. Hur många av de dokumenterat grövsta förövarna har utländsk bakgrund?

19. Trafikolyckor

Av personer, vållande till trafikolyckor, hur många/hur stor andel har utländsk bakgrund?

20. Ankarbarnen

a) Beträffande de ankarbarn som fått PUT i Sverige sedan år 2000 och framåt - hur länge har det i allmänhet dröjt innan den första släktingen anmält sig?

b) Hur många släktingar har det blivit per fall?

c) Hur många ankarbarn har fått TUT, hur många har fått PUT?

d) I hur stor andel av de fall där återföreningar skett har dessa skett i hemlandet respektive i Sverige?

21. HIV

a) Från vilka länder kommer främst HIV-smittade utlänningar?

b) Hur stor andel har oskyddade samlag och smyger med att de är smittade?

22. Arbetslösheten

I vilken utsträckning kan arbetslöshet och bristande egenförsörjning bland invandrare i Sverige påvisas bero på:

a) bristande språkkunskaper?

b) bristande yrkeskunskaper?

c) bristande motivation?

d) diskriminering?

23. Transkulturella giftermål

Vilka har erfarenheterna varit i de fall där svenskor gift sig med män från muslimska länder - hur många har slutat med misshandel, hur många med skiljsmässa?

24. Våldtäkter

a) I hur många fall har förövaren varit svensk respektive haft utländsk bakgrund?

b) i hur många fall har offret varit svenska och förövaren utländsk

c) I hur många fall har offret varit invandrare och förövaren svensk?

25. Utomhusvåldtäkter

a) I hur många fall har förövaren varit svensk respektive haft utländsk bakgrund?

b) i hur många fall har offret varit svenska och förövaren utländsk

c) I hur många fall har offret varit invandrare och förövaren svensk?

26. Misshandelsfall

a) I hur många fall har förövaren varit svensk respektive haft utländsk bakgrund?

b) i hur många fall har offret varit svensk och förövaren utländsk

c) I hur många fall har offret varit invandrare och förövaren svensk?

27. Oprovocerat gatuvåld

a) I hur många fall har förövaren varit svensk respektive haft utländsk bakgrund?

b) i hur många fall har offret varit svenska och förövaren utländsk

c) I hur många fall har offret varit invandrare och förövaren svensk?

28. Gängvåldtäkter

a) Med två förövare: hur ofta har förövarna varit svenskar, hur ofta med utländsk bakgrund?

b) Med tre eller fler förövare: hur ofta har förövarna varit svenskar, hur ofta med utländsk bakgrund?

29. Förlorade svenska pass

a) Hur många svenska pass har förlorats för respektive år sedan år 1980 och framåt?

b) Hur fördelar sig detta på personer - hur många individer har under perioden förlorat sitt pass en gång, två gånger, tio gånger, osv?

c) Hur fördelar sig passförlorarna på födelseland?

d) Vilka individer innehar rekorden för antal förlorade pass inom loppet av ett år?