Kapitel 9: KOSTNADER

l) Vård

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att invandringen, genom flera olika faktorer, skapar en ökad belastning på sjukvården

 

1. Sjukvård

Det finns flera kopplingar till invandringen och behovet av sjukvård eller problem inom vården.

a) sämre hälsotillstånd

Lars Jansson i "Sveriges tragedi":

"Flera undersökningar visar att invandrare har sämre hälsotillstånd än svenskar. Risken att drabbas av långvarig sjukdom är 70% högre för utrikes födda än infödda. I spåren av invandringen följer sådana sjukdomar som HIV, tuberkulos och diabetes."

Ur DN den 2/9 -08:

"Allianspartierna i Stockholms län utövar självkritik: Vi har missat invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Vårdval Stockholm har ibland underskattat enskilda patienters faktiska vårdbehov. Exempelvis har vi missat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar.

Därför ska Vårdval Stockholm bättre uppmärksamma medelålders invandrare och ge högre ersättning till mottagningar i kommuner som Botkyrka, Upplands-Bro och Nykvarn. Vi höjer också tolktidsersättningen med 50 procent vilket ger väsentligt större resurser till exempelvis Skärholmen, Tensta och Rinkeby."

Ur brev från Inger-Siv Mattson den 6/9 -08, till bl.a. folkhälsoministern:

" Ämne: 'Vårdval Stockholm har missgynnat invandrarna'

Sanningen har äntligen kommit fram:

'Vi har missbedömt invandrares behov av vård för diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar.'

'Vi har missat att många invandrare drabbas av ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar tidigare än infödda svenskar.' 

Det talas ständigt och jämt om att vi äldre - och gamla - svenskar är för många, kostar för mycket och inte har vett att dö i tid.  Det är m a o enbart vi svenskar som belastar välfärdssystemen. Därför måste vi antingen arbeta längre eller importera ännu fler invandrare för att garantera välfärden. Och skatterna måste fortsätta att ligga på en mycket hög nivå - åtminstone för pensionärerna!

Att även de importerade utlänningarna åldras och är i behov av sjukvård har man dolt och förtigit. Men nu har sanningen till slut krupit fram.

'Ålderssjukdomar som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar inträffar ofta tidigare i livet hos utomeuropeiska invandrare, det vill säga deras ålderssymptom visar sig vid en lägre ålder än hos människor födda eller uppvuxna i Sverige.'

Ur "Fri Information", nr 1/03:

"Tidskriften Dagens Medicin nr 11, 2003 informerade om att samhällets sjukvård för asylsökande under 2002 kostade mer än en halv miljard kr, vilket är tre gånger mer än motsvarande vård för fem år sedan. Sjukvården för de asylsökande sköts av landstingen men betalas av staten, d v s Migrationsverket, via ett schablonbelopp som automatiskt betalas ut kvartalsvis till landstingen och beräknas efter antalet asylsökande inom landstingets upptagningsområde. Om ett vårdtillfälle för en asylsökande kostar mer än 50 000 kr, kan landstinget söka extra ersättning från staten i efterhand.

Man kan av detta dra slutsatsen att det i varje fall inte är landstingets resurser som tas i anspråk för asylanterna. Landstingsskattebetalarna skulle därför inte ha anledning protestera mot de stigande vårdbehoven.

Så enkelt är det emellertid inte. Vårdkostnader är till 75 - 80 procent lönekostnader. Eftersom landstingen inte anställer extra personal och inte inrättar extra vårdplatser för de asylsökande, konkurrerar dessa med landstingets invånare om de knappa resurser i form av sjukvårdspersonal och vårdplatser som landstingen har att erbjuda. Följden är att ju fler asylsökande som kommer till Sverige och söker sjukvård här, desto längre vårdköer för övriga vårdsökande, d v s i huvudsak svenskar. För dem som fått uppehållstillstånd utgår som bekant statliga schablonbidrag till kommunerna, däremot får landstingen inget extra. Det innebär att landstingen varje år tillförs ett stort antal mer eller mindre vårdkrävande 'nysvenskar', som i flertalet fall inte kommer att betala landstingsskatt på flera (många?) år. Ekvationen går inte ihop."


b) våldsoffer

Våldsoffren blir allt fler, på SÖS-akuten har man talar om "en ny folksjukdom". En hög andel av offren har råkat ut för invandrargäng på gatan eller män med särskilda hedersbegrepp.

Varje enskilt våldsoffer kan ta stora sjukvårdsresurser i anspråk.


c) trafikskadade - se vidare "trafikosäkerhet"


d) blodbrist

Mängden av våldsoffer och trafikskadade medverkar till blodbrist på många sjukhus vissa perioder.

Från SR:s webbsida den 12/5 -07:

"BLODBRIST PÅ SVENSKA SJUKHUS

Det råder stor blodbrist på sjukhus i hela landet. Det innebär risk för att större planerade operationer ställs in. Blodbristen är störst i storstadsområdena.

Det finns flera orsaker till den ovanligt svåra situationen just nu, säger Lottie Furugård, kommunikationsansvarig för blodcentralerna i Stockholm.

- Det har varit stora operationer och organtransplantationer, som har krävt mycket blod. Tyvärr har det varit många olyckor och våldsbrott ute i samhället. Kniv- och skottskador kräver väldigt mycket blod för att personen ska överleva, säger hon."

"I Stockholmsområdet råder det stor brist på blod just nu. Speciellt blodgrupperna 0 och A är eftertraktade.

Det behövs runt 1 500 bloddonationer omedelbart för att läget ska kännas något så när tryggt. Metoden är förlängda öppettider och fler turer med blodgivarbussarna.

Även i Skåne och i Göteborgsområdet råder det brist på blod."


e) HIV-sjuka

Av 226 HIV-positiva afrikaner i Stockholms län var, enligt DN den 15/4 -93, så många som 44 föremål för ingripande från smittskyddsläkare, då de inte följt givna förhållningsorder.

Ur Dagens Nyheter den 7/1 -98:

"Den heterosexuella smittan är helt avhängig av invandringen, säger Staffan Sylvan (smittskyddsläkare)."

"Bland homosexuella män och bland missbrukare har antalet nya smittade planat ut och ligger konstant år efter år. Ökningen står invandrare för. I början av 1990-talet kom stor grupper från områden i Afrika där hiv och aids är utbrett. Många var smittade redan när de kom hit. I de grupperna är risken att bli hiv-smittad stor."

Smittskyddsinstitutet:

"Av alla anmälda hiv-fall 2008 har över hälften smittats (56 %) före ankomst till Sverige i länder med hög förekomst av hiv, framförallt afrikanska länder söder om Sahara samt Thailand. Antal fall som rapporteras där smittan har skett före ankomst till Sverige påverkas av den aktuella migrationsströmmen.”

Se även: 8c.


f) TBC-sjuka

Under 2008 rapporterades totalt 554 nya fall av tuberkulos i Sverige, vilket är en ökning med 13 procent jämfört med 2007.

Ur BLT den 17/2 -04:

"I Afrika, Asien, Latinamerika, Baltikum och Ryssland är tuberkulos ett utbrett problem. Av de fall med TBC som upptäcks varje år i Sverige står invandrare för två tredjedelar av fallen. I ett avtal mellan Landstingsförbundet och staten står det att personer som söker asyl ska erbjudas en hälsokontroll. Syftet är att utröna om de bär på smittsamma sjukdomar.

Men en undersökning som Landstingsförbundet gjorde för två år sedan visade att endast 37 procent av de som sökt asyl under året verkligen blivit hälsoundersökta."

Ur Norrköpings Tidningar , den 25/2 -05:

"Lungsjukdomen tuberkulos (tbc) ökar i Sverige. ...

Majoriteten av de nysmittade, 296 personer, var födda utomlands och 110 var födda i Sverige."

"Problemet med bakterien bakom sjukdomen är att den på senare år börjat utveckla motståndskraft mot några eller i värsta fall alla tillgängliga tbc-mediciner."

Svenska dagisbarn har också blivit smittade, av invandrade anställda.

Ur DN Debatt den 26/3 -07:

"TUBERKULOS KAN BLI LIKA DÖDLIG I SVERIGE SOM I TREDJE VÄRLDEN"

"Tbc ökar globalt bland annat på grund av hiv- och aidsepidemin och den ökande läkemedelsresistensen. Men också i Sverige insjuknar allt fler i tbc till följd av invandringen av människor från krigs- och katastrofdrabbade länder - före detta Jugoslavien, det forna Sovjetunionen och Irak.

Allvarligaste problemet är att vi inte har något effektivt vaccin mot nya, extremt multiresistenta former av tbc..."

Ur artikel i SvD den 27/12 -98:

"En kartläggning av tuberkulosutvecklingen under 1990-talet som gjorts av Smittskyddsinstitutet visar att också Sverige nu nåtts av de fruktade resistenta tuberkelbakterierna"

"Sverige har under lång tid varit synnerligen skonat från tuberkulos som årligen dödar mellan två och tre miljoner människor i världen. Under 90-talet har antalet fall i vårt land varierat mellan 500 och 600 varje år, hittills utan några tecken på en ökning. Flertalet patienter kommer från länder där tuberkulos är utbrett och de har oftast smittats där. Det nya som nu hänt är alltså att ett antal personer, främst barn och ungdomar med invandrarbakgrund, nyinfekteras här i Sverige."


Alltså: 215 utlandsfödda, 82 som inte är utlandsfödda.

Nu vill Migrationsverket under Dan Eliasson "tömma flyktingläger” i Afrika och ta dem hit som kvotflyktingar, dvs de anländer med PUT. Risken ökar därmed för fler HIV-smittade och fler TBC-sjuka.


g) nya mödomshinnor

Ur tidningen Everyday den 12/10 -00:

"3.500 KRONOR FÖR ATT BLI OSKULD IGEN

Flickor hotas till livet om de inte har mödomshinnan kvar på bröllopsnatten"

"Kvinnorna kommer ursprungligen från Mellanöstern och de flesta är muslimer. Kvinnorna har haft föräktenskapliga förbindelser..."

"Att förlora oskulden innan bröllopet är ett brott mot Koranen. Men sveket mot familjen är allvarligare. För många familjer är så kallade hedersmord enda utvägen."

Ur tidningen Stockholm City har den 29/11 -02:

"UNGA KVINNOR OPERERAS FÖR ATT BEHÅLLA HEDERN - Landstinget hjälper invandrartjejer få ny mödomshinna"

"Sara Mohammad, ordförande i föreningen 'Glöm aldrig Pela och Fadime', kommer själv ofta i kontakt med unga kvinnor som är livrädda att det ska upptäckas att de inte är oskulder.

- Många gånger får man hjälpa dem med olika trick för att de ska kunna lura sina makar eller sin familj. Det är en tragedi att det ska behöva vara så, men om en operation är sista utvägen är det bra att alternativet finns, .."


h) omskärelse av pojkar

Både Socialstyrelsen och SKL har tagit ställning för att svenska sjukhus ska utföra omskärelse på pojkar.

Från Newsmill den 12/6 -09, artikel av Barbro Jöberger:

"Barnen offras på den politiska korrekthetens altare"

"... den 1 oktober vill SKL, Sveriges kommuner och landsting, att läkarna ska bli tvungna att utföra stympning av pojkar. Majoriteten av Sveriges barnkirurger är negativa till att utföra omskärelse. Här finns ett slags gisslansituation - om ingreppen inte görs på sjukhus är risken stor för att pojkarna råkar ut för 'köksbordskirurgi' utförd av amatörer, med svåra och handikappande konsekvenser. Flera dödsfall har inträffat efter omskärelse (även utförd av läkare), och svenska barnsjukhus har fått in åtskilliga allvarliga fall med svåra komplikationer där pojkar har omskurits.

Det är en etiskt besvärlig situation, men den kan inte lösas genom att läkarna tvingas att utföra omskärelse. Det vore ungefär lika begåvat som att hävda att man måste ge rånare pengar i förebyggande syfte så att de slipper begå brott.

Cirka 2000 - 3000 pojkar omskärs varje år. Mörkertalet är givetvis stort. Ingreppet görs av religiösa skäl i judiska och muslimska familjer."

"Läkarna vill inte tvingas att omskära och vill inte använda sjukvårdens resurser till ingrepp som inte är medicinskt motiverade. 'Operationer på växande barn ska göras enbart på medicinsk indikation efter noggrann prövning inklusive risken för komplikationer' skriver Svensk Barnkirurgisk Förening..."i) reparation av könsstympade kvinnor

Nyhet i oktober 2005, TV4:

"Kvinnor som blivit könsstympade som barn kan nu få hjälp att bli helt återställda. På Södersjukhuset i Stockholm ska man för första gången i Sverige börja med operationer där de delar som skurits bort ska återskapas med hjälp av plastikkirurgi.

Vården för könsstympade kvinnor i Sverige har länge varit eftersatt menar landstingspolitikern Fatima Nur ..."


k) kusinäktenskap

Kusinäktenskap är vanligt förekommande bland invandrare från vissa muslimska länder. Det är framförallt turkar, pakistanier, assyrier och kurder som gifter sig inom den egna släkten

Barnalstring i sådana äktenskap leder till mer än dubbelt så hög risk att barn föds med olika typer av handikapp.

Ur Jyllands-Posten den 22/10 -03:

”Medan två-tre procent av alla nyfödda föds med medfödda sjukdomar eller missbildningar sker det för fem-sju procent av barnen i äktenskap mellan närbesläktade par, typiskt kusinäktenskap.”

Det rör sig om sjukdomar som hörselskador, synhandikapp, blodsjukdomar och mental efterblivenhet.

Denna inavel kostar svenska samhället stora belopp!

Kusinäktenskap är f.ö. ofta kopplade till barnäktenskap och tvångsgifte. Det medverkar till att generera en omfattande anhöriginvandring - av en karaktär som är ägnad att motverka integration.

Redan för ett decennium sedan var problemet känt, även i Sverige.

Ur tidningen VI den 24/6 1999:

”Invandrarbarnen är klart överrepresenterade bland de svårt handikappade barnen. Det visar undersökningar från specialskolor i flera europeiska länder. En huvudorsak tros vara att det inom flera invandrargrupper är vanligt med giftermål mellan nära släktingar.”

I Sverige har under senare år antalet invandrarbarn med svåra handikapp ökat oroväckande snabbt. Enligt Denho Özmen, en assyrier som arbetade som konsulent vid Statens Institut för handikappfrågor i skolan, var huvudorsaken förekomsten av äktenskap inom familjen i vissa invandrargrupper.

”En undersökning våren 1997 i Malmö särskolor (för utvecklingsstörda barn) konstaterade att 46 procent av eleverna hade invandrar- och flyktingbakgrund."

I Botkyrka bor många assyrier och turkar. Av tradition är äktenskap inom släkten där vanligt förekommande. Botkyrka har relativt sett 50 procent fler handikappade barn än i landet i övrigt.

Kostnaderna för personliga assistenter har ökat inte minst pga detta. Se nedan.

Kusinäktenskap är lagliga i Sverige, men förekommer knappast bland etniska svenskar.


l) resistenta bakterier

Ur Nationell Idag, nr 25/09:

"Det blir allt vanligare med bakterier som är resistenta mot antibiotika, och de omfattande folkomflyttningarna har bidragit till att sprida smittan. Inte bara nytillkomna invandrare, utan även svenskar på semester och invandrare som tillbringar långa perioder i sitt hemland bär med sig de dödliga bakterierna till Sverige."

Politiskt Inkorrekt, den 4/1 2011:

I en artikel från senaste numret av Läkartidningen skriver tre läkare att det finns risk för att Sverige kan komma att hamna i en svår situation där multiresistent och svårbehandlad TBC åter får fotfäste i landet...

...Senhösten 2008 sökte en ung kvinna vård på en vårdcentral i södra Sverige. Hon hade nyligen kommit som asylsökande från Somalia och hade bevär som tydde på TBC. Efter undersökning konstaterades TBC och behandling startade. Resultatet var dock ej det förväntade och ytterligare undersökningar visade att kvinnans TBC var resistent mot åtta olika tuberkulosmediciner. Ett och ett halvt år senare tog hon fortfarande dagligen fyra läkemedel, kända för kraftiga biverkningar. Behandlingen planerades fortsätta i ytterligare minst sex månader."


m) hundimport

Det förekommer i allt högre grad import av hundar, vilket kan sprida dödliga sjukdomar till människor - rabies och dvärgbandmask. Denna import företas tydligen mest av invandrare.

Från SR:s webbsida den 9/4 -09:

"Många invandrare känner inte till att de inte kan ta med sig en hund hem från semester i forna hemlandet.   För att komma till rätta med problemet med hundar som smugglas in och som kan bära på farliga sjukdomar går nu Jordbruksverket ut med en kampanj som riktar sig till invandrarföreningar.

"Under förra året avslöjades 319 fall där en eller fler hundar stoppades från att smugglas in till Sverige. Det är en ökning med 25% jämfört med 2007 då det var 254 fall."


2. Psykiatrisk vård

"I Sveriges väntrum":

"I Stockholm betalade Migrationsverket år 2000 ut tre miljoner kronor för barn- och ungdomspsykiatrisk sjukhusanknuten vård. Två år senare hade summan ökat till tretton miljoner kronor.

På Stockholms enda barnpsykiatriska heldygnsavdelning för barn under tolv år gick år 2002 femtioåtta procent av vårdresurserna till flyktingbarn."

Ur Sundsvalls Tidning den 5/2 -03.

"Flyktingar invaderar psykiatrin"

"Man kan inte behandla politiska problem med sjukvård, säger Kimmy Lindholm, chefsöverläkare.

Förra onsdagen upptogs nästan var tredje akutvårdsplats av asylsökande. Under fjolåret var 25 procent av alla som lades in för depression eller kriser flyktingar."

"Samtidigt som långa komplicerade sjukdomsbilder utreds, växer köerna till psykiatrin. Vuxna asylsökande har bara rätt till akut vård som inte kan vänta. Men för flyktingbarnen gäller samma rättigheter som för svenska barn. Ofta handlar det om hela familjer som behöver hjälp, familjer med många barn som är svåra att nå, inte minst på grund av språkförbistringar."

Ur Fri Information, nr 1/03:

"Speciellt drabbad är psykiatrin, och alldeles särskilt barnpsykiatrin. I SVT Aktuellt den 25 februari intervjuades migrationsminister Jan O Karlsson om problemen. Det framkom att kostnaderna för enbart psykiatrisk vård av asylsökande ökat från 88 miljoner kr 2001 till 159 miljoner kr 2002 och att i 23 procent av alla överklaganden till Utlänningsnämnden bifogas läkarintyg om självmordsrisk..."

Antalet s.k. apatiska flyktingbarn som sedan år 2001 kommit till Sverige uppgår till mer än 400.

Många av dessa har varit inlagda på vårdinrättningar under flera månader. I vissa fall har de varit extremt personalkrävande, då de vägrat äta och gjort aktivt motstånd mot tvångsmatning.

En vårdplats på Eugeniahemmet kostar 10.000 kronor eller mer per dygn, och de barn som varit inlagda på vårdavdelning har stannat där mellan en och fyra månader.

Ur Sydsvenskan den 5/10 -03:

"Minst var femte Malmöbo mår så psykiskt dåligt att de är i behov av hjälp, stöd eller behandling. Det betyder 50 000 möjliga patienter för Malmös nye psykiatrichef Herman Holm."

Psykiatriutredningen anger 13 procent av befolkningen att de mår så dåligt att hjälpinsatser behövs:

"En motsvarande undersökning i Region Skåne ger siffran 18 procent. Herman Holm är övertygad om att siffran för Malmö är ännu högre.

- Här finns erfarenhet av krig och fångenskap. Missbruket av både tung och lätt narkotika ökar. Här finns allt, säger Herman Holm."

Ur DN den 11/10 -03:

"Allt fler psykiskt störda brottslingar har utländsk bakgrund. Många är flyktingar som varit med om tortyr, krig och flykt. Andra är bara människor på samhällets botten: fattiga, arbetslösa och marginaliserade.

Fler än var tredje person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning har utländsk härkomst, merparten är födda i utlandet. Var femte kommer från länder utanför Europa. Det visar ny statistik från Rättsmedicinalverket."


3. Tandvård

"Invandrarpolitiken i 'Månas' Sverige":

"Min fråga varför äldre asylsökande ofta får omfattande tandvård på skattebetalarnas bekostnad, medan svenska fattigpensionärer ofta får klara sig utan tandvård,.."


4. Missbrukarvård

Narkotikamissbruket, där invandrare står för det mesta av distributionen, leder till stora vårdbehov. Varje vårdplats och vårddygn kostar stora belopp.


5. Ungdomsvård och fångvård

Detta gäller även ungdomsvården och fångvården, där de flesta intagna har utländsk bakgrund.


6. Äldreomsorg

Särskilt etniskt boende för äldre invandrare byggs, med hög personaltäthet. Ett tidigt exempel är avdelningen Dalian på Lillhagsparkens äldreboende i Göteborg, öppnad i augusti 2000.

Där bodde år 2003 sju personer - fyra kvinnor och tre män. De var från Chile, Bolivia och Uruguay. På avdelningen arbetade inte mindre än fem undersköterskor.

En kartläggning från Svenska Kommunförbundet år 1999 visade att det då fanns 20 äldreboenden i Sverige särskilt för invandrare.


7. Personlig assistans

Det var Bengt Westerberg som drev igenom rätt till personlig assistans åt handikappade. Detta är utgifter som sedan har galopperat. År 1994 handlade det om 4 miljarder kronor, år 2008 var kostnaderna uppe i 22 miljarder.

En oproportionerligt stor andel av detta går till invandrare, där andelen handikappade är större, inte minst pga kusinäktenskapen.

Möjligen visar invandrare också större driftighet i sammanhanget - avslöjade fall av fusk i mångmiljonklassen pekar i den riktningen.

Ur Politiskt Inkorrekt den 26/12 -09:

"Grovt bedrägeri mot Försäkringskassan: frisk man lurade till sig 7,8 miljoner kr"

"Barnen har skrivit upp timmar, från måndag till söndag, att de varit hos sin pappa dygnet runt. På kvällar och morgnar har det skrivits upp dubbelbemanning.

Barnen har inte alltid bott i Varberg. De har arbetat och studerat. En har gått på en skola 140 mil från sin pappa,.."

Bedragarens namn:  Dourmouch Iachar Mestan, född 1956.

Ur Fria Tider den 6/2 -10:

"Den gravt rörelsehindrade invandrarmannen ansåg sig behöva hjälp av två personliga assistenter för att ta sig från rullstolen till sängen, vilket gav honom en mångmiljonersättning från Försäkringskasssan. Men nu har handläggarna upptäckt att han gjort flera egna resor till Bulgarien. En gång reste han 24 timmar i en buss och en annan gång i sin egen bil - som inte var handikappanpassad."

"Det är den tredje familjen på under ett år som lurat Försäkringskassan på mångmiljonbelopp genom att låtsas vara sjuka, och många menar nu att de som avslöjats bara är toppen på ett isberg. I alla tre fallen har förövarna bestått av invandrarfamiljer, och allt fler ifrågasätter nu lämpligheten i att man överhuvudtaget kan få berika sina barn med 8 miljoner kronor i 'assistentersättning', och vill istället se att hjälpen alltid ges genom kommunens försorg.
 
Förra året dömdes en irakier till fängelse för bidragsbrott, sedan han lurat Försäkringskassan på fyra miljoner kronor."

"Eftersom mannen påstod sig vara sjuk betalade Försäkringskassan ut 200 000 kronor i månaden i ”ersättning” för att han skulle kunna betala sina två assistenter - dvs sina egna barn."

Se även Kaninmannen.