Kapitel 9: KOSTNADER

k) Trafik

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att vägtrafiken i Sverige blivit otryggare genom invandringen

• att vi aldrig får veta hur många döda och skadade som orsakats av invandringen, men att det förmodligen rör sig om ett stort antal

 

1. Trafikosäkerhet

2. Felparkeringar


1. Trafikosäkerhet

Faktorer bakom de många trafikolyckorna bland invandrare ligger inte bara i förfalskade körkort och fusk med körkortsprov. Vägverket har lyft fram även att körkort från hemländerna - giltiga i Sverige - inte håller nödvändig kvalitetsnivå.

Ur Sydsvenskan den 4/5 -02:

"Under det första året, innan en invandrare bytt sitt körkort, är han eller hon mer olycksdrabbad. Likaså är de som bara kunnat byta sitt utländska körkort till ett svenskt mer olycksdrabbade än de som tagit sitt körkort här."

Mohammad-Reza Yahya, forskare på VTI, har undersökt saken, säger:

"- Olika körkortsutbildning gör att man kör på olika sätt. Invandrare med en annan religion och från kulturer, där man har en annan inställning till livet och döden, från länder där man är van att möta döden och kanske sett lik på gatorna, tar kanske större risker, exempelvis vid omkörningar."

"- Av Sveriges befolkning är totalt 11 procent födda i utlandet, medan 9 procent av körkortsinnehavarna och 13 procent av olycksförarna är det. Det finns också vissa mönster, att invandrare från olika delar av världen, är mer olycksdrabbade än från andra."

Yahya konstaterar att "det jämfört med svenska körkortsinnehavare finns betydligt fler olycksförare bland invandrare från Mellanöstern och Nordafrika (3,7 gånger högre än för svenskar) och länder söder om Sahara (3,1). Central- och Sydamerika, Medelhavsländerna och länder i före detta Östeuropa, utom gamla Sovjetunionen, ligger på dubbelt och något under det, medan förare som fått sin utbildning i Västvärlden är ungefär lika utsatta som svenskar."

Nåja, "utsatta" blir här också andra människor som befinner sig ute i trafiken, om de kommer i de "olycksdrabbades" väg.

Ur Metro den 27/2 -04:

"Invandrare löper nästan tre gånger så stor risk att bli inblandade i trafikolyckor som svenska förare. Det säger trafikforskaren Mohammed-Reza Yahya.

- Det är fel att invandrare som kommer hit ska få köra bil med sitt gamla körkort, säger Yaha."

VTI (Statens Väg- och Trafikforskningsinstitut), där Yahya arbetar, satsade därför 3,6 miljoner kronor på ett projekt med namnet "Invandrare i det svenska vägtransportsystemet", att pågå under tre år.

"Syftet är att ta reda på varför invandrare oftare är inblandade i trafikolyckor.

Forskarna ska ta reda på invandrarnas förarbeteenden och attityder till fartgränser, användning av bilbälten och bilbarnstolar och körning med alkohol och andra droger i kroppen."

Yahya har granskat samtliga trafikolyckor i Sverige under år 1998:

"Det visade sig att det finns mycket stora skillnader vad gäller invandrares trafiksäkerhet och att vissa grupper löper betydligt större risk att råka ut för trafikolyckor än infödda svenskar."

Ur DN den 14/8 -03:

"Många invandrare är en fara i trafiken och behöver information, menar Vägverket. Enligt Vägverkets expert Haval Davoody uppfattas svensk trafik som ett under av trygghet i jämförelse med hemlandets. Bilbälten och annan trafiksäkerhet blir i det perspektivet lätt överkurs.

- Man glömmer bort att följa hastighetsbegränsningen, många struntar i bälte och bilbarnstol, säger Haval Davoody."

Som framgår av nedanstående två diagram var detta ett problem redan år 1998. Värst är de förare som kommer från Mellanöstern och Afrika.

Bilden blir i huvudsak densamma år 2003:


Ur Sydsvenskan den 28/4-05:

"Svarta skolor garanterar godkända teoriprov

Svarta teoriskolor erbjuder garanterat godkänt resultat på uppskrivningen. Sydsvenskan har varit i kontakt med två skolor i Malmö som erbjuder hjälp mot betalning."
 
"Idag finns det mesta av det teoretiska körkortsmaterialet bara på engelska och svenska. Bara teoriprovet finns översatt på flera andra språk. Detta kan vara en av anledningarna till att det finns en efterfrågan på svarta körskolor. Där erbjuder man översatt material, i det ena fallet till sju olika språk."

 

Ur Sydsvenskan den 2/2 -03:

"UPPKÖRNINGAR STOPPAS EFTER BLODIG MISSHANDEL"

"Den misshandlade trafikinspektörens chef Lars Andersson i Helsingborg berättar att problemen tilltagit de senaste åren.

- Just Landskrona har blivit en tuff och hotfull stad för oss inspektörer, säger Lars Andersson. Det uppstår ofta kulturkrockar då någon kör upp och till exempel ett gäng kompisar kommer för att stötta.

- Det verkar som man tror att det ska gå att hota till sig ett körkort. En förklaring är att vi har olika syn på vad det betyder att kunna köra bil."

En faktor kan vara att man vant sig vid att få köra bil i Sverige:

"- Att utländska medborgare utanför EU/EES dessutom får köra bil i Sverige på sina hemlandskörkort i väntan på uppehållstillstånd och ett år efter, kan också göra det svårt att förstå varför man sedan inte blir godkänd.

Det sägs att även mutförsök förekommer?

- Ja, det stämmer, svarar Lars Andersson. Man blir erbjuden både vin- och whiskyflaskor. Vid ett teoriprov lade en elev upp åttatusen kronor på bordet för att jag skulle godkänna."

Ur Sydsvenskan den 21/1 -99:

"Trafikinspektörernas arbetsmiljö har försämrats alltmer på senare år. Många privatister kör upp i bilar som är äldre än tio år. Dessutom har hoten från kuggade elever ökat.

En tredjedel av trafikskoleeleverna och drygt hälften av privatisterna i Malmöområdet blir underkända i körprovet när de ska ta körkort.

I landet som helhet är siffrorna något bättre.

- Det har blivit vanligare att vi hotas. Mest med ord - 'jag vet minsann var du bor' och liknande....

- Själv har jag en gång fått en knytnävsstor sten kastad efter mig på tolv-femton meters håll. Den träffade inte, men visst är det obehagligt.

Trafikinspektörerna skälls för fascister och invandrarhatare."

Ur Arbetet den 16/2 -99:

"Vägverkets förarprövare fruktar för sina liv. Samtliga körinspektörer i Malmö har utrustats med personlarm eftersom de drabbats av allt fler hot om våld när de underkänt elever."

"Men det är inte bara förarprövarna som är rädda, även de tolkar som anlitas har utsatts för hotelser."

"- I vårt tidigare datoriserade frågesystem fanns teoriprovet översatt till 17 olika språk, men svaren har läckt ut och därför kan vi inte använda detta system längre. Nu har vi gått över till att hålla en del av teoriproven på främmande språk som muntliga förhör."

 

Ur RPS-rapport 1995:6, om asylsökandes bil- och körkortsinnehav:

"En överväldigande majoritet hos både polis- och förläggningspersonal anser att de asylsökandes bilinnehav och framförandet av bilarna utgör ett problem.

Det allvarligaste problemet består närmast i en uppgivenhet inför myndighetens möjligheter att på ett effektivt sätt kunna rapportera en asylsökande som överträder gällande trafikregler. Denna uppgivenhet har i huvudsak sin grund i språkproblem, identitetsproblem, avsaknaden av handlingar och svårigheten att tolka eventuella handlingar, svårigheten att utreda äganderätten till fordon som framförs av asylsökande samt en svag och vacklande rättstillämpning. .."

"Föreliggande språkproblem förefaller i huvudsak ha sin orsak i den asylsökandes attityd mot polisen. Han vill eller försöker inte förstå polismannens budskap. Kommunikationsproblemen har många gånger medfört att den asylsökande inte rapporterats när han misstänks för ett trafikbrott..."


2. Felparkeringar

Ur Sydsvenskan den 7/1 -08:

"Projektet mot personer med miljontals kronor i p-böter i Malmö läggs på is. Samtidigt stiger topp tio-värstingarnas skuld och är nu uppe i 17 miljoner kronor.

- Lagstiftningen räcker inte till. Det vore bra med ett lagrum som gjorde det möjligt att knyta skulden till själva bilen och inte personen, säger Tomas Strandberg, vd hos Parkering Malmö.

Samarbetet mellan Kronofogden och Parkering Malmö inleddes under 2006. Det syftade till att komma åt de ”målvakter” som registrerar hundratals bilar på sig och leasar ut dem för en billig peng. Poängen är att den som kör bilen kan strunta i att betala felparkeringsavgifter och fordonsskatter, eftersom de skulderna hamnar hos målvakterna, som struntar i att betala."

De notoriska p-smitarna är personer som aldrig har några utmätningsbara tillgångar. I början av år 2006 hade de tre värsta p-syndarna tillsammans mer än 6.000 obetalda p-avgifter.

Ett femtiotal bilar togs i beslag, men det hela blev för dyrt och gav för litet. Man kunde göra retroaktiva ägarbyten. Bilregistrets ägarantecknignar räckte inte som bevis juridiskt.

"För ett år sedan var 477 bilar registrerade på de tio personer i Malmö som hade flest obetalda p-skulder. Vid årsskiftet hade de tio värsta p-syndarna 1079 bilar registrerade på sig."