BILAGA

Kapitel 9: KOSTNADER

e) Migrationsverket

 

Ur "Migrationsexplosionen":

"Till invandrarverket anvisades 1991 8,5 miljarder medan utfallet blev 7,2 miljarder. I grova drag anvisades 400 miljoner till gemensamma förvaltningskostnader mm, 3,5 miljarder till flyktingförläggningar och andra kostnader i anslutning till asylprövning och 4,5 miljarder till flyktingmottagandet i kommunerna och andra åtgärder för invandrarnas integration...."

"Utanför Invandrarverkets budget föll bl.a. kostnader för hemspråksundervisning (uppskattningsvis 600 miljoner), svenska som andraspråk (uppskattningsvis 700 miljoner) och svenska för invandrare (ej flyktingar) på ca 300 miljoner samt diverse småposter på tillsammans ca 300 miljoner kronor.

Totalt avsattes alltså i statsbudgeten 1991/92 ca 10,4 miljarder kronor på direkta åtgärder i anslutning till migrationspolitiken. Indirekta kostnader som ...kan finnas på grund av den låga integrationsgraden hos invandrare anlända efter 1984 i fråga om socialbidrag, bostadsbidrag, sjukersättning, arbetslöshetsersättning mm har då inte beaktats."

 

 

Ur "I Sveriges väntrum":

"...den här är mannen som innan han kom till Hedemora först bodde på ett vårdhem med tjugofyratimmars passning i Stockholm, till en kostnad av femtusen kronor dygnet. De första två veckorna i Hedemora anvisades han ett liknande boende, i Söderbärke, som enheten betalade. Det blev dyrt, långt från de 223 kronor per dygn som en flykting får kosta inklusive den dagersättning på 71 kronor som han eller hon själv disponerar."

"Sedan några år har handläggarna också en möjlighet, eller snarare skyldighet, att sätta ner dagersättningen för den som inte samarbetat om ett återvändande.

En 'hygglig' handläggare har antagligen längre väg till ett sådant beslut än en som är strikt. Nedsättningen är rejäl. För en ensamstående från de 71 kronorna per dag till 49 kronor."

"I augusti 2006 får kommunerna 165.000 kronor från staten för varje nyanländ som tas emot. I mars 2007 har summan stigit till 178.300 kronor. Tanken är att dessa pengar ska räcka i tre och ett halvt år."