BILAGA

Kapitel 7: AVDEMOKRATISERING

a) Demokrati

 

På 1960-talet förekom en debatt om huruvida målet skulle vara "assimilation" eller "integration". Thomas Gür kommenterar i sin bok "Staten och nykomlingarna" ett inlägg av Michael Wächter:

"Den assimilation som här förespråkas är således assimilationen till ett samhälle utan chauvinism, intolerans och rasdiskriminering, men med demokratiska fri- och rättigheter, likhet inför lagen, jämställdhet mellan könen och så vidare."

Wächter hade skrivit följande:

"...den av det övervägande flertalet svenska och även utländska medborgare stödda politiken går ut på ökad assimilation.  En annan politik vore överhuvudtaget inte möjlig och skulle stå i strid med centrala värderingar i det demokratiska samhället. Med eftertryck försöker man bekämpa alla uttyck för primitiva, etnocentriska reaktioner - det finns dålig chauvinism, rasdiskriminering, religiös intolerans. Skulle samhället hos utländska grupper uppmuntra och stödja samma primitiva etnocentrism som det bekämpar hos den inhemska befolkningen?

Skulle samhället stödja den i vissa immigrantgrupper pyrande tendens till nationell självtillräcklighet som upprättar en mur mellan dem och samhället i övrigt, lika svår att betvinga som Berlinmuren? Skulle samhället stödja den religiösa intolerans som förbjuder en jude att gifta sig med en ickejude eller förbjuder en katolik att gifta sig med en protestant såvdia han inte konverterar?

Ett demokratiskt samhälle kan och måste tolerera sådana uttryck för fördemokratiska ideologier, men det kan aldrig stödja eller avsiktligt uppmuntra dem."