Kapitel 6: ISLAMISERING

f) Islam och slavhandel

 

"Hur förfärliga är inte de förbannelser som anfäktar muhammedanismens anhängare! ...Det faktum att enligt muhammedansk lag måste varje kvinna tillhöra en man som hans absoluta egendom - antingen som ett barn, en fru, eller en konkubin - kommer att försena den slutliga utrotningen av slaveri tills dess islam har upphört att spela en ansenlig roll bland män.

Enskilda muslimer kan visa fantastiska egenskaper. Tusentals blir drottningens tappra och lojala soldater; alla vet hur de ska dö; men religionen förlamar den sociala utvecklingen för dem som följer den.

Ingen starkare bakåtsträvande kraft finns i världen. Långt ifrån att vara döende, är muhammedanismen en militant missionerande tro. Den har redan spridit sig över hela Centralafrika, och i dess spår uppstår orädda krigare; och vore det inte för att kristendomen skyddades i vetenskapens starka armar - den vetenskap mot vilken den förgäves kämpat - så hade kanske Europas moderna civilisation fallit, på samma sätt som civilisationen i det antika Rom."

Winston Churchill

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• att vi västerlänningar skuldbeläggs pga vår historia, inte minst genom kolonialism och slavhandel

• att muslimer historiskt ägnat sig åt slavhandel i betydligt större omfattning

 

Den slavhandel som bedrevs över Atlanten under framförallt 1700- och 1800-talen utgör ett mörkt kapitel i västerlandets historia. Totalt rörde det sig om kanske 11 miljoner afrikaner som överlevde färden, varav de flesta hamnade i nuvarande Latinamerika. 4,4% gick till USA.

En slavhandel som har uppmärksammats mindre är den arabiska slavhandeln, trots att denna:

• är av färskare datum

• varade under en längre period

• var av större omfattning

• var än grymmare.

Den atlantiska slavhandeln pågick under den 300 år, den arabiska under 1.400 år - och är dessutom av färskare datum. Saudi-Arabien förbjöd slaveriet så sent som 1962, i Sudan och Mauretanien kan det pågå än idag.

Ur DN den 28/5 -02:

"Slavhandel bedrivs än i dag. Sudan 1998. En representant för den amerikanska biståndsorganisationen CSI avlönar män som hjälpt till att befria slavar ur fångenskap. Dagspriset för att köpa en slav fri är trettiofem dollar."

"Detta är ett ögonvittnes skildring från slavmarknaden i Djibouti år 1956, nästan hundra år efter det att slavhandelns bannlystes. Man skulle tro att jag har skrivit fel, men det är så sent som 1956. Ronald Segal hänvisar till den i sin bok 'Islam´s Black Slaves'."

Denna islamska slavhandel har pågått alltsedan Muhammeds tid på 600-talet:

"I det ständigt expanderande islam var slavhandeln en av de viktigaste ekonomiska aktiviteterna. Det är givetvis svårt att beräkna det totala antalet slavar men forskarna tycks vara ense om att det rör sig om långt mer än tio miljoner människor. De flesta av dem var svarta och muslimer.

Det är uppenbart att vissa muslimer var mindre bröder än andra. Det var oftast de minst utvecklade stammarna i det centrala Afrika som var fullständigt försvarslösa mot de ytterst kompetenta yrkesmilitärerna från de olika islamiska riken som sändes mot dem. Området kring Tchadsjön har förmodligen bidragit med mer slavar än något annat ställe på jorden."

"Den kristna grymheten var att betrakta människorna som maskiner. Den islamiska att betrakta dem som konsumtionsvaror. Officiellt har slavhandeln bannlysts sedan 1867, men den pågår alltjämt i Mauretanien och Sudan maskerad som militära operationer, menar Segal.

Det är det ena problemet. Det andra är att islamiska ledare och intellektuella inte gärna tar upp den saken."

Det var många afrikaner som dog under resan över Atlanten, men dödligheten var än högre bland de afrikaner som tvingades vandra genom Saharaöknen. Bara tre av tio beräknas där ha överlevt.

Araberna förslavade minst 11 miljoner afrikaner och dessutom cirka 1 miljon européer.

En skillnad skulle också ligga i sammansättningen och användningen av slavarna. De amerikanska slavarna var avsedda främst för produktion och utgjordes till 2/3 av män.

De arabiska slavarna utgjordes till 2/3 av kvinnor och var ofta avsedda för hemtjänst, sexuella ändamål och status.

Kenth Ekeroth:

"Inom den muslimska världen var det också utbrett att kastrera slavarna och göra dem till så kallade eunucker. Detta utfördes på så unga pojkar som 9 år. Kastreringen gjordes såklart utan bedövning och dödligheten i dessa var Murray Gordon så hög som 90% "

De manliga slavarna kastrerades och många dog av det.

Ur DN:

"Förbudet att kastrera någon löste man genom att antingen låta detta ske någon annanstans eller genom att låta andra, ickemuslimer göra det."

Kastrationen av männen tillsammans med det faktum att få kvinnliga slavar fick barn, i varje fall barn som tilläts att överleva, förklarar att det i arabvärlden inte finns någon svart befolkningsgrupp.

Slavhandel är en del av det muslimska trossystemet.

Kenth Ekeroth:

"Islams heliga texter accepterar explicit och implicit slaveri i flera suror och hadither. Muhammed själv tog många slavar, främst kvinnor, som krigsbyte."