Kapitel 4: ORÄTTVISOR

f) Bidragsfusk

 

Sammanfattning

Detta avsnitt vill få sagt:

• det förekommer ett utbrett fusk med förtidspensioner, särskilt bland sydeuropéer

• att äldreförsörjningsstödet ger bidragsnivåer som överträffar vad fattigpensionärer kan nå

 

 

1. Förtidspensioner

2. Sjukskrivningar

3. Annat bidragsfusk


1. Förtidspensioner

Greker, särskilt grekiska kvinnor, ligger i topp beträffande förtidspensionerande. På andraplats kommer jugoslaver. Skillnaderna mot infödda svenskar är anmärkningsvärda.

Ur "Invandrare på arbetsmarknaden", Ekberg/Gustafsson SNS 1995:

"De höga indextalen för... sydeuropeiska medborgare kan inte förklaras med deras socioekonomiska tillhörighet. Enligt en motsvarande undersökning, se SCB (1977), har de utländska medborgarna i klart högre utsträckning nedsatt arbetsförmåga och långvariga sjukdomar än svenskar med samma yrke och i samma ålder."

Siffrorna nedan är från 1991, och visar andel i procent i olika åldersklasser som då hade förtidspension. Bland svenska män i åldersgruppen 45-59 år var 10,7% förtidspensionerade. Motsvarande siffra för greker var 40,2%!

 

Systemet medger att människor kan komma hit från andra länder och efter kort tid få förtidspension. Redan efter fem års vistelse kan man resa hem igen, och för resten av sitt liv uppbära svensk pension.

Till detta kommer att man genom en kort tids intensivt förvärvsarbete kunnat nå en hög inkomst och därigenom "pumpa upp" sin ATP-del av förtidspensionen.

Beloppen ligger vanligen högre för invandrare än svenskar.

Ur rapporten "RRV 1995:33":

"...var år 1992 den genomsnittliga årspensionen för svenskar födda i Sverige 83.000 kronor, medan den för svenskar födda utom landet var 86.000 kr. Högst var den för utländska medborgare i Sverige från Grekland och fd Jugoslavien, med 90.000 kr."

RRV påtalade den överkompensation som gör att man i vissa fall tjänar mer pengar som pensionerad än vad man gjorde som yrkesverksam:

"Det ter sig inte rimligt att personer kan ha upp till 70.000 kronor mer per år i samlade inkomster efter förtidspensioneringen jämfört med vad som skulle ha varit fallet om vederbörande varit frisk."

Detta ger givetvis incitament att försöka bli förtidspensionerad.

Fusk förekommer också. Förtidspensioner har i viss utsträckning beviljats på falska grunder. Det finns läkare som låtit sig köpas och mot betalning skrivit ut falska intyg, vilka lett till förtidspension. Inte alla förtidspensionerade är egentligen berättigade till denna pension.

Skillnaderna blir påfallande, mellan olika grupper. Här finns siffror från 1990.

Medan andelen förtidspensionerade vid 64 års ålder bland svenskar låg kring 45% låg den bland utrikes födda kring 55%. För greker och jugoslaver låg den kring 80%, för grekiska kvinnor 87%!

Teoretiskt sett skulle ju detta kunna återspegla ett markant sämre hälsotillstånd inom just dessa grupper. Men om så verkligen vore fallet, så skulle också dödstalen vara markant högre för invandrare från Sydeuropa. Men så är det inte alls.

ESO-rapporten "Ds 1995:68":

"De åldersspecifika dödstalen bland vuxna individer är låga, klart lägre än i den infödda svenskbefolkningen."

RRV har också konstaterat att det, särskilt inom vissa branscher, förekommer att förtidspensionerade förvärvsarbetar och får lön. Det rör sig om både svartjobb och vanligt förvärvsarbete. Det förekommer även att man lyfter dubbla förtidspensioner från olika länder.

Bo Södersten i DN den 12/2 -04:

"Ur ett svenskt perspektiv (särskilt från den offentliga horisonten) ses förtidspensionering ofta som en form av stigmatisering. Men detta synsätt är ingenting självklart. Många kan tvärtom föredra ett tidigt utträde ur arbetslivet.

Hos oss gäller vidare 'tvåförsörjaridealet'. Vi finner det naturligt och prisvärt att även gifta kvinnor skall arbeta. Men i Sydeuropa och Mellanöstern gäller inte alls detta ideal."

Ur Fria Nyheter den 26/10 -09:

"Diskrimineringsombudsmannen (DO) skriver i ett pressmeddelande att man har stämt en psykiatriker i Stockholm för att läkaren skall ha gjort kränkande utlåtanden om en grekisk kvinna och en turkisk man."

DO:

"Kvinnan och mannen upplever utlåtandena som mycket förnedrande och kränkande. Läkaren skrev bland annat i utlåtandena att hos invandrargrupper från Medelhavet ('särskilt greker och turkar'), där en make/maka har sjukpension, ökar sannolikheten att även den andra parten 'insjuknar'. Om kvinnan, skrev han, att hon hade 'mager psykiatrisk problematik' och föreslog 'en enkelbiljett till Grekland'.
 
- Man blir förvånad över att han uttrycker sina fördomar så tydligt, och att han dessutom anser sig ha en vetenskaplig grund för att personer från den här regionen kan simulera sjukdom. Sjukvårdens och i synnerhet läkarnas bedömning förväntas utgå från vetenskapliga fakta...,"
 
"DO menar att kliniken har missgynnat kvinnan och mannen genom att inte göra en saklig bedömning av deras individuella besvär utan i stället grunda läkarutlåtandet på en generell negativ uppfattning om invandrare från Grekland och Turkiet. Därmed har kvinnan och mannen blivit missgynnade på grund av sin etniska tillhörighet. DO kräver kliniken på 80.000 kronor vardera till kvinnan och mannen i skadestånd."


2. Sjukskrivningar

RRV (Riksrevisionsverket) har konstaterat att antalet sjukpenningdagar per sjukförsäkrad år 1990 för svenskar var 25, för invandrare 43. Särskilt hög var siffran för sydeuropéer. Medan siffran för kvinnor, födda i Sverige, var 28, var den för sydeuropeiska kvinnor 73.

Medan inom andra grupper av kvinnor de ensamstående konsekvent har fler sjukdagar än de gifta, är det tvärtom för sydeuropeiska kvinnor.

Anmärkningsvärt är också en jämförelse inom samma yrkesgrupp, städare. Kvinnliga städare, födda utomlands, får i genomsnitt 60% mer i sjukersättning per år än kvinnliga städare, födda i Sverige.

Ingrid Segerstedt Wiberg, i "Det andra Sverige", 1985:

"...en jugoslavisk kvinna anställd... efter något år började hon sjukskriva sig med jämna mellanrum, ibland någon dag i veckan. Till slut gick det så långt att arbetsledaren fann sig föranlåten att ta ett samtal med henne. Då kom det fram att hon hade hört att man hade rätt att göra så i Sverige. Hennes kamrater hade sagt att om man var trött eller behövde städa kunde man stanna hemma. Hon hade även uppsnappat att en del bakade eller gjorde annat. Själv hade hon räknat ut att hon fick mindre skatt genom att regelbundet 'sjukkassa'. Hon tyckte att det var en egendomlig ordning, men den passade henne förträffligt."


3. Annat bidragsfusk

Redan generösa bidrag kan drygas ut eller dubbleras genom fusk. Metoderna är lika många som kontrollerna är slappa!

Ur Helsingborgs Dagblad, den 17/10 - 03:

"Lyxiga bilar tecken på kriminalitet?

Ett brev från en privatspanare har fått kommunalrådet Niklas Karlsson (s) att omedelbart utlova en utredning som ska ge svar på om de många lyxbilarna i Landskrona är ett tecken på utbredd kriminell verksamhet."

"En kommuninvånare, eller privatspanare om man så vill, som på eget initiativ kontrollerat 40 lyxbetonade bilar av märkena BMW och Mercedes i Landskronas invandrartäta områden och sedan via bilregistret fått fram ägarens namn, vars taxerade inkomst han slutligen kontrollerat hos skattemyndigheten.

Slutsatsen påstås vara att den överväldigande majoriteten av ägarna är invandrare, och att de taxerats för låga inkomster."

Tove Lifvendahl, ung m-politiker, har bott en tid i Rosengård och skrivit en bok om detta, "Vem kastar första stenen?". Hon vittnar om samma förhållande.

Ur recensionen i SvD den 28/10 -03:

"...Lifvendahl har inget att försvara och behöver inte vara tillrättalagd; systemet gör människor till vad de är. Många hon möter berättar om utbrett svartjobbande och bidragsfuskande, om människor som får socialbidrag men har bilar i 200 000-kronorsklassen.

Sådant brukar avfärdas som vandringssägner och rasistpropaganda men Lifvendahl ser det med egna ögon och vill veta hur det är möjligt. Hon får veta att man anses smart om man kan få bidrag och samtidigt jobba svart. Den som inte tar chansen anses snarast konstig."

Ur "Flyktingpolitik i analys":

"När myndigheterna i Tensta gjorde sin kontroll och fann att 40% av dem som uppbar socialbidrag inte fanns på plats och kunde komma personligen till socialbyrån gick startsignalen för en grundligare utredning..."

Beräkningar av SCB uppskattar att cirka 40.000 utlänningar, folkbokförda i Sverige, inte längre bor här. De kan därigenom fortsätta att få ut svenska bostads- och barnbidrag, trots att de bor i utlandet.

Man kan ha en bulvan i Sverige, vars adress tar emot bidrags-checken varje månad. Myndigheterna i Tensta fattade misstankar och bestämde att bidragstagarna måste infinna sig på socialbyrån, för att där hämta ut sina pengar. Det visade sig att en tredjedel inte kom!

En uppfattning om hur omfattande bidragsfuskandet är ger också en rapport från Thore Jeppsson på utlänningssektionen vid Malmöpolisen, till Socialdepartementet, i mars 1993:

"Jag vill fästa departementets uppmärksamhet på det fusk som innebär att ett stort antal socialbidragstagare och arbetslösa får många och/eller långa nöjesresor till utlandet bekostade av socialförsäkringarna. Genom att de enskilda personerna underlåter att meddela till socialtjänsten/arbetsförmedlingarna om resorna är det tyvärr mycket vanligt att bidrag utbetalas för perioder som tillbringas utomlands.

Mycken förslagenhet, initiativrikedom och osanning används för att få det att verka som om vederbörande personer befinner sig i Sverige hela tiden. Vänner och släktingar brukar vara behjälpliga för att genomföra fusket.

Vanligen går resorna till länder i Östeuropa, Afrika och Asien. Dessa länder har lägre kostnadsnivåer än vad Sverige har. På så vis räcker pengarna längre tid än om pengarna istället hade konsumerats i Sverige."

Och vår handelsbalans försämras. Spenderas pengarna i Sverige bidrar de till arbetstillfällen i vårt land.

Jeppsson nämner två exempel:

"En man vistades i Libyen under fem månader. Vän/släkting i Sverige deklarerade honom som arbetslös alla fem månaderna. Oriktigt utbetalt belopp netto cirka 30.000 kr.

En man vistades i Kenya under tre månader. Vän/släkting i Sverige deklarerade honom som arbetslös alla tre månaderna. Oriktigt utbetalt belopp netto cirka 18.000 kr."

Polisrapporten ger också exempel på att personer som återmigrerat till sina hemländer står kvar som folkbokförda i Sverige och åtnjuter diverse bidrag:

"Ett färskt exempel är detta: En kvinna reste med sina fyra barn till Sydamerika efter att ha smitit från tre månadshyror. Lägenheten i Sverige tömdes och övergavs utan att lägenhetskontraktet sades upp. Överföring av barnbidrag, bidragsförskott och hyresbidrag ägde rum från svensk bank till peruansk bank. När myndigheterna upptäckte fusket och stoppades vidare utbetalningar hade...redan 48.000 kr utbetalats på oriktiga grunder."

"Det är tyvärr inte ovanligt att ovan nämnda bidrag sätts in på bankkonton upp till två år efter att utvandring skett."

Fusken omfattar även samlande av pensionspoäng och utnyttjande av svensk sjukvård vid tillfälliga besök i Sverige.

Denna typ av fusk underlättas genom det alltmer ökande bruket att betala ut offentliga transfereringar till konton som kan disponeras från utlandet.

En annan typ av fusk är att med hjälp av "ambulerande" barn pumpa upp sin familjestorlek inför bidragsbeviljande myndighetspersoner.

Tidningen Sunt Förnuft nr 5/98:

"I extremfall kan det röra sig om familjer med upp till tio barn, som rimligen inte kan vara makarnas egna. I de fall där de vuxna saknar försörjningsförmåga handlar det om direkta bidrag i storleksordningen 30.000 kronor i månaden.

Någon möjlighet att kontrollera familjeförhållandena finns inte, varför försäkringskassorna tvingas acceptera den information som ges."

Projekt Argus bedrevs under två år inom Migrationsverkets region Stockholm och lämnade sin rapport i december 2000. Syftet var att få fram en bild av på vilket sätt utländska medborgare fuskar till sig uppehållstillstånd och bidrag i Sverige.

Ur Argus-rapporten:

"...Genom att inte stoppa utbetalningarna i samband med att verket fick vetskap om att B var svensk medborgare betalade man felaktigt ut 56.000 kr till B. En kontroll med socialförvaltningen visade att han dessutom fick socialbidrag och andra bidrag..."

"Att Migrationsverket inte omgående reagerar när man får kännedom om att en svensk medborgare ansökt om asyl är minst sagt betänkligt. Detta ärende är tyvärr inte unikt.

Under projekttiden har vi stött på ärenden där information kommit in, ibland till och med från sökanden själv, om att bistånd felaktigt betalats ut. Ändå har Migrationsverket fortsatt att betala ut bistånd till den sökande."

Argusrapporten tycks nu vara begravd och glömd, med de problem som den pekade på består.

Merit Wager refererar den 11/9 -09 på sin blogg till en artikel i Gefle Dagblad om hur man genom dubbla identiteter kan få ut dubbla bidrag:

"Somalier som redan hade uppehållstillstånd sökte asyl på nytt för att kunna kvittera ut bidrag. Det handlar om ett helt nytt sätt att fuska med bidrag. Personer från Somalia som med hjälp av anhöriganknytning sökt och fått permanenta uppehållstillstånd på ambassader utomlands har efter ankomsten till Sverige ansökt om asyl på nytt."

En variant är alltså att få del av svensk välfärd utan att bo i Sverige.

Från Riksdag&Departement den 13/9 -09:

"Missbruket av svensk välfärd ska stoppas

"Med nuvarande regler kan en EU-medborgare med familj anmäla att de ska flytta till Sverige och bli folkbokförda här utan att ha rätt att vistas i landet i mer än tre månader."
 
"Enligt Migrationsverket är 7000 EU-medborgare folkbokförda i Sverige utan att ha uppehållsrätt här.
 
Folkbokföringen öppnar dörren till det svenska välfärdssystemet. Uppehållsrätt är däremot inte något krav för att få svenska bidrag."

"Dessutom föreslår utredningen att personer från länder utanför EES-området ska strykas ur folkbokföringen om de blir av med sitt uppehållstillstånd. Med nuvarande regler går det att vara skriven i Sverige utan giltigt uppehållstillstånd."
 
”Enligt Skatteverket borde många av de utlandsfödande mammorna vara strukna ur svensk folkbokföring för att de har flyttat från Sverige men inte brytt sig om att meddela det.
 
Utredningen ifrågasätter också existensen för en del av barnen. Uppgifter om födelser utomlands är svåra att kontrollera, påpekar utredningen.”

Id-lösa invandrare har också en möjlighet att uppge högre ålder än sin verkliga, vilket ger tidigare pension.

Det handlar inte bara om bidragsfusk i sig, och vad detta kan kosta skattebetalarna. Beloppen kan i enskilda fall dessutom bli helt svindlande.

Ur Hallands Nyheter den 17/12 -09:

"Låtsassjuk fick miljoner i stöd

En fullt frisk man i 50-årsåldern misstänks för att ha bluffat till sig 7,8 miljoner kronor i bidrag av Försäkringskassan."
 
"2004 blev mannen beviljad över 400 timmar i månaden i assistansersättning av Försäkringskassan. Det är drygt två heltidstjänster.
 
Mannen påstod för en läkare att han inte kunde röra sig, vilket gjorde det omöjligt att klara sig själv. Eftersom han inte ville anlita ett assistansbolag anställde han sina barn som personliga assistenter. Det får man inte om barnen bor i samma hushåll.
 
- Då skilde sig mannen från sin fru och barnen skrev sig hos sin mamma, berättar Karl-Arne Ockell.
 
Från 2004 fram till dags datum har Varbergsbon fått ut 7,8 miljoner kronor i bidrag. Av dem har 3,5 miljoner gått till att betala löner till barnen som har byggt upp smärre förmögenheter."

Bedragarens namn:  Dourmouch Iachar Mestan, född 1956.

Det handlar här om:
 
• månadslöner på 100 000 kronor per person

• ersättningar som går till de egna barnen

Även där det inte handlar om direkt bedrägeri måste så generöst satta regler ifrågasättas!

Här har vi även "kaninmannen" Ali Samir Husein.

Sedan avslöjandet av honom har tillkommit ett tredje motsvarande fall, också gällande en muslim från Irak.

För utlänningar står står särskilda möjligheter till bidragsfusk öppna också genom dubbla identiteter.

Från Wagers blogg den 19/4 -10:

"Att ha två identiteter är ju fantastiskt, man får dubbelt upp av alla bidrag och kan dessutom ta hit två 'familjer' på anknytning.”