BILAGA:

Kapitel 17: VARFÖR?

b) Intressen

 

Eckehart citerar Isi Leibler, ledare för Australiens judiska församling:

"Judenheten måste återfinnas i förgrunden och vara villig att samarbeta med alla element från vänster till höger som är dedicerade konceptet om ett öppet samhälle utan vilket pluralism och ett fullständigt judiskt liv är omöjligt."

"Leibler är samtidigt uttalad motståndare till införandet av mångkultur i Israel, 'det här är en nation som planerades och skapades som en nation för judarna'. Detta förhållningssätt understryker hur förespråkarna av införandet av mångkultur i stater där judar utgör en minoritet motiveras av ett identifierat etniskt judiskt särintresse."

Eckehart refererar till vad den israeliske professorn Peter Medding skrivit om judiska motiv till mångkulturen:

"Ett genuint regeringsåtagande för mångkultur som en metod för att handskas med kulturell mångfald är potentiellt av avgörande betydelse för judisk politik.

Till att börja med skapar ett uttalat socialt åtagande av det slaget i sig förhållanden som underlättar bevarandet av den judiska gruppen (och andra) som en separat grupp samt vidmakthållandet av distinkta gruppvärderingar och identiteter.

För det andra förbättrar det troligen den faktiska situationen för judar genom att reducera fördomar och fientlighet både socialt och mellan grupper, och minskar spänningen mellan grupper ...

För det tredje ger mångkultur grund för judars krav på skydd från diskriminering och smädelser.

För det fjärde stadfäster mångkultur att den judiska gruppen kan deltaga som en grupp (och inte bara som en sammanslutning av individer eller medborgare) i den politiska processen, och ger således dess kollektiva utövande ökad legitimitet.

Slutligen så stimulerar införandet av mångkultur utvecklingen av ett mönster för gruppolitik som kan korsa den vanliga parti-, parlaments- och delstatspolitiken."

Han citerar även professor Kevina MacDonald (2006):

"Pluralismen gynnar både inre (inomgruppsliga) och yttre (mellangruppsliga) judiska intressen. Pluralismen gynnar judiska intressen, eftersom den legitimerar det inre judiska intresse av att rationalisera och öppet förfäkta ett intresse av offentligt visad istället för delvis dold judisk grupptillhörighet och icke-assimilation."

"Den etniska och religiösa pluralismen gynnar också yttre judiska intressen, eftersom judar därigenom blir endast en av många etniska grupper."