Kapitel  16: ANDRA VÄSTLÄNDER

a) Allmänt

 

Sverige är på en gång både unikt och icke unikt.

Unikt är Sverige på två sätt:

A.

Sveriges historiska bakgrund såväl som geografiska läge skiljer sig från de flesta andra västländers.

• Storbritannien, Frankrike, Nederländerna och Belgien har varit kolonialmakter

• Tyskland och Italien var angriparstater i Andra världskriget

• Spanien, Italien och Grekland lägger nära de områden, varifrån migranterna kommer.

• USA, Kanada och Australien är invandringsländer.

För Sverige har inga av dessa faktorer gällt. Vi har ingen grund för skuldkomplex. Ej heller finns andra kopplingar som grund för en omfattande invandring från utomeuropeiska länder.

Jämfört med övriga västländer borde Sverige därför ha mindre av asyl- och anhöriginvandring.

B.

Sverige har - trots denna bakgrund - haft en väsentligt mer omfattande asyl- och anhöriginvandring än andra västländer, per invånare.

Under 30-årsperioden 1980-2009 beviljades totalt 1,2 miljoner PUT, varav nära 1 miljon gick till asyl- eller anhöriginvandrade.


Icke unikt är Sverige om man ser till asyl- och invandring i allmänhet, från länder i Afrika och västra Asien. Samma process har skett och sker i andra västländer.

Det är samma drivkrafter och mekanismer - samma politiska ambitioner - som verkar. Det rör sig i grunden inte om några specifikt svenska förhållanden.

Man brukar tala om "push-" och "pull-"faktorer:

• Å ena sidan det som stöter bort, dvs eländet i det land man söker sig bort från, fattigdom och/eller förtryck

• Å andra sidan det som lockar och attraherar, dvs välståndet och tryggheten i det land man söker sig till.  Samt att där redan finns ett stort antal landsmän.

Betydelse har sedan dels agerandet från dem som migrerar, dels de möjligheter som gränskontrollen och regeltillämpningen ger i mottagarlandet. Goda utsikter att få stanna utgör en viktig pulleffekt.

Vad som tillkommit jämfört med situationen för ett halvsekel sedan är:

• ökad kunskap i fattiga länder om välståndet i bl.a. Sverige

• förbättrade kommunikationer, genom flyget

• organiserade nätverk för människosmuggling

• kunskap om fungerande metoder för att få stanna i Sverige

• landsmän där, som "magnet" och hjälp.

För Sverige som för andra västländer har FN, EU och olika konventioner spelat roller i utvecklingen.


Vad som särskiljer invandringen till Sverige från många andra länder är att det i högre grad rör sig om en bidragsinvandring. Till Sverige kan man komma utan att behöva klara sin försörjning genom eget arbete - detta kan vara en förklaring till att så många väljer just Sverige som mål framför andra västländer. En annan förklaring kan vara att utsikterna att få stanna är större i Sverige.

I fokus för denna genomgång av förhållandena i andra västländer ska stå vilka åtgärder som föreslås, diskuteras eller genomförs för att motverka de problem som följt med den omfattande fjärrinvandringen.

Intressant är också vilka åtgärder som vidtagits för att strypa yttrandefriheten och förtrycka opposition.

Nedanstående faktamall är dessutom en utgångpunkt. Här har uppgifterna beträffande Sverige lagts in:
Faktamall
Antal invånare
9,3 miljoner
Antal utrikes födda
1,3 miljoner
Antal muslimer
100-500.000
Andel utrikes födda
14%
Andel muslimer
1-5%
Största utomeuropeiska invandrargrupp
Irak (118.000)
När började utomeuropeisk invandring ta fart?
mitten av 80-talet
Invandring år 2009, totalt
77.000
Utomeuropeisk invandring år 2009
ca 50.000
Invandringsmotstånd
SD, 3% 2006
Partiskillnader i parlamentet
Inga

Helt lätt är dock inte att få fram jämförbar statistik. Många av faktauppgifterna för de olika länderna är hämtade från webbsidan "Nationmaster" (www.nationmaster.com), men då dessa förefaler osäkra har de satts in parentes. T ex skulle enligt Nationmaster antalet utrikes födda i Sverige vara bara 1,1 miljoner och andelen 12,3%. För Finland stämmer dess uppgifter än mindre.

Bara där andra uppgifter inte funnits att tillgå anger vi fortsättningsvis uppgifter från Nationmaster, men då inom parentes.