Kapitel  14: ARGUMENT

d) Tillmälen

"Communist Party directive issued in 1943:

Members and front organizations must continually embarrass, discredit and degrade our critics.... When obstructionists become too irritating, label them as fascist or Nazi or anti-Semitic.

Constantly associate those who oppose us with those names that already have a bad smell.

The association will, after enough repetition, become 'fact' in the public mind."

Ur 1956 Report of the House Committee on Un-American Activities (volume 1, page 347)

 

Det blir ingen överdrift att säga, att tillmälena har haglat över dem som förespråkat en reglering av invandringen.

"Fördelen" med tillmälen är ju att de kan ersätta argument i sak, vilket blir värdefullt för den som saknar sådana.

Några av de vanligast förekommande tillmälena är:

1. Rasist

2. Främlingsfientlig mm

3. Fascist mm

4. Antisemit

5. Islamofob

6. Extremist

7. Höger

8. Populist

9. Odemokrat

10. Rättshaverist

11. Konspirationstänkare


1. Rasist

Användningen av detta tillmäle är satt i system. Statens Invandrarverk gav år 1995 ut boken "Rasismens varp & trasor" under redaktörskap av Åke Sander, fil doktor i praktisk filosofi vid Göteborgs Universitet.

Sander förespråkade en flitig användning av begreppet "rasism", att "klistra på fienden". Samtidigt ville han ge en mycket vid innebörd åt begreppet:

"'Rasism' blir då någon form av primärt funktionalistiskt, men ändock långtifrån substantiellt tomt, 'paraply-begrepp' som senare, med hjälp av olika prefix som t.ex. 'äkta', 'trettiotals', 'biologisk', 'etnisk', 'kulturell' eller 'religiös' kan preciseras i olika riktningar.

Fortsättningsvis i detta inlägg kommer jag, där jag inte tror att det leder till missförstånd, att som samlingsnamn för alla prefix-rasismer utom den klassiska europeiska, biologifokuserade rasismen att använda termen 'ny-rasism'."

Begreppet är alltså luddigt. Är en person "rasist" redan genom att vilja begränsa invandringen, genom att se problem med invandringen eller genom att erkänna existens av olika människoraser?

Ur inlägg i "Röda Rummet" av Aje Carlbom 2005:

"....har emellertid en liten grupp akademiska aktivister lyckats få gehör bland socialdemokratiska politiker för att integrationsproblemet ska beskrivas med termen 'rasism'. Exakt vad som är rasism och vad som inte är det är emellertid oklart. Idag är det inte bara nynazister och högernationalister som betraktas som främlingsfientliga eller rasistiska. Innehållet i kategorin har expanderat.

Den biologiska rasismen, där fenotypiska eller fysiska egenheter ansågs ligga till grund för moraliska kvalitéer, har kompletterats med föreställningar som betonar 'vardagsrasism', 'kulturell rasism' och 'strukturell rasism'."

"Många som använder ordet rasism förväxlar ofta detta med den mildare Vi/Dom företeelse som brukar kallas etnocentrism, det vill säga det universella faktum att människan har en tendens att tolka och värdera främlingar utifrån kategorier hämtade i den egna kultursfären.

Ur antropologisk synvinkel är detta fenomen varken särskilt märkligt eller moraliskt upprörande. Det är en mänsklig konstant som ligger till grund för vår förmåga att konstruera olika typer av gemenskaper."

Erfarenheten har visat, att när begreppet i sig inte räcker till skarvar man på med "dold" rasism. Vederbörande har inte uttalat något om olika rasers olika värde, men förutsätts ändå hysa den uppfattningen, egentligen.

Carlbom:

"Rasismen har, anser vissa aktivister, blivit en 'dold' fiende som lurar överallt i samhället. Något gåtfullt är det hur man kan vara säker på att det överhuvudtaget existerar ett fenomen som rasism när detta är dolt? Är det dolt för vissa men inte för andra? Vad krävs i så fall för att hitta det utöver en stark tro på att så är fallet?"


2. Främlingsfientlig, mm

Begreppet "främlingsfientlig" har synonymer i "xenofob" och "invandrarfientlig".

Anklagelsen går här ut på att den som vill se en mer restriktiv invandringspolitik därmed är negativt inställd mot invandrare i allmänhet eller mot varje utlänning.

I verkligheten lär det finnas få invandringskritiker som motsvarar den beskrivningen.

Detta tillmäle vittnar i sig om en fördomsfullhet, men egentligen vet nog många av dem som använder det, att det inte stämmer med verkligheten. De använder det ändå, eftersom det fyller en politisk funktion.


3. Fascist, mm

Den som skälls för rasist skälls gärna även för att var "-ist" på annat sätt, nämligen "fascist" eller "nazist".

Det ligger iofs mer logik i det senare tillmälet, eftersom nazismen inkluderar en rasideologi. Fascismen var/är förvisso antidemokratisk och våldsbenägen, men den var/är inte rasistiskt.

De som använder dessa begrepp är dock vanligen inte så noga med distinktionerna. Funktionen av tillmälena är ju inte att förmedla en verklighetsbild. Den är istället att kränka, stämpla och isolera. Som sådana fungerar de snarast bättre, ju mindre definierade de är.


4. Antisemit

Näraliggande är tillmälet "antisemit", dvs att vederbörande skulle allmänt ogilla judar.

I praktiken kan detta tillmäle förekomma mot envar med kritik av staten Israel eller dess företrädare. Det kan även användas mot den som har invändningar mot enskilda judars agerande. Liksom mot den som i något avseende sätter frågetecken för hur historieskrivningen kring Förintelsen utnyttjas politiskt.


5. Islamofob

Begreppet "fobi" låter förstå att någon är mer eller mindre sjuk, psykiskt. I det forna Sovjetunionen drevs detta dithän att dissidenter faktiskt spärrades in på mentalsjukhus.

Expo och kretsen kring denna tidskrift driver tesen att invändningar mot islam eller enskilda muslimers uppträdande i Sverige vittnar om "islamofobi" - vederbörande är islamofob.

Problemet ligger alltså inte i vad denna individ tycker sig se, och reagerar mot - problemet ligger hos individen själv.


6. Extremist

Påstår man att något är "extremt" måste det ju vara i jämförelse med någonting annat.

Om samtliga sju riksdagspartier i en fråga har samma inställning kan man naturligtvis se detta som en form av normalitet - jämfört med vilken det blir udda att ha en annan åsikt.

I sak hindrar dock inte detta att de sju alla kan ha fel. Även en minoritet kan ju ha rätt! De som först hävdade att jorden var rund var inledningsvis i klar minoritet.

I grunden blir det kanske fel att tala i termer av "rätt" eller "fel", när det i grunden handlar om åsikter och värderingar.

Antingen tycker man att svenska intressen ska värnas, eller så tycker man inte det.


7. Höger

Begreppet "extremist" förekommer vanligen i kombination med "höger-". Vederbörande individ eller organisation är således "högerextrem".

Det reser frågan vad som egentligen är höger respektive vänster. Vanligen syftar man då på antingen fördelningspolitik eller statens roll i samhällsekonomin:

• Vänster är traditionellt att förespråka jämlikhet och statlig styrning, för att stå på fattigas sida.

• Höger är att arbeta för inkomstklyftor och maktkoncentration, för att stå på de rikas sida.

Det går knappast att påvisa att vare sig Sverigedemokraterna eller Nationaldemokraterna skulle motsvara beskrivningen av ett högerparti.


8. Populist

Som detta begrepp i praktiken används riktar det sig mot rörelser som vill sätta folkviljan i fokus och att låta vanligt folk få komma till tals, vilket hör ihop med att vara demokrat.

Den som använder begreppet vill rimligen hävda att han/hon menar något mer. Det skulle då kunna vara att bara frossa i missnöje - att skatterna är för höga, och bidragen för låga. Man driver en linje som inte går ihop, budgetmässigt. Man saknar helhetssyn.

I praktiken är det dock de politiskt korrekta som saknar helhetssyn, som stoppar huvudet i sanden. De vill inte veta av vad invandringen kostar, de tar inte ansvar för ekonomiska och andra konsekvenser av sin politik.


9. Odemokrat

Här kan bara konstateras, att de politiskt korrekta lanserat en ny innebörd av ordet "demokrati".

Tidigare innebar begreppet "demokrat" att

a) försvara vissa principer, om t ex yttrandefrihet för även meningsmotståndare

b) folkviljan ska respekteras, majoriteten avgör.

Den nya innebörden har blivit att företräda vissa bestämda åsikter, närmare bestämt dem som makthavarna står för.

I den bemärkelsen blir det obestridligen så att många invandringskritiker är "antidemokrater"...


10. Rättshaverist

Det är ett av de luddigare begreppen, mot dem som påtalar problem eller ojustheter.

Omöjligt att bemöta, om vederbörande gjort just detta - påtalat problem eller ojustheter.

I praktiken används epitetet bara mot personer utan tillgång till medial makt.


11. Konspirationstänkare

En återkommande anklagelse mot invandringskritiker är att de hänger sig åt "konspirationsteorier" och "konspirationstänkande".

Vad anklagelsen mer konkret innebär är dock oklart. Är det att man föreställer sig att vissa grupper har mer makt än andra, att dessa har uppfattningar om en önskvärd utveckling och att de arbetar efter sina övertygelser?

Gäller anklagelsen att det är fult och omoraliskt att ha sådana föreställningar, eller gäller den att de har svag koppling till verkligheten?

Här handlar det om att försöka uppställa tankeförbud.