BILAGA

Kapitel 10: HISTORISK ÅTERBLICK

d) Jämlikhet och valfrihet

 

Ur boken "Politikens haveri":

"Under de följande tjugofem åren försökte de politiska beslutfattarna i kommittébetänkanden och propositioner besvara frågan om några gemensamma värden behövdes i det nya samhället och hur det kitt skulle vara beskaffat som höll ihop det nya samhällsbygget. Det är inte ett för hårt omdöme att påstå att dessa försök slutade i en total kapitulation inför problemet.

Medan 1980 års invandrarpolitiska kommitté bejakade en långsiktig assimilation och talade om 'interkulturella' människor ansåg man i propositionen 1997/98:16 att assimilation 'är sedan länge en otänkbar politisk strategi i Sverige' . Att assimileras kunde bara bli följden av människors egna ställningstaganden. Man såg till och med den mindre krävande men nödvändiga integrationen i det svenska samhället som ett projekt vars innehåll och mål skulle bestämmas av den enskilde invandraren."