BILAGA

Kapitel 1: MASSINVANDRING

b)   Måluppfyllelse

 

1. Generositet

2. Låg måluppfyllelse

3.Flyktingar?

4. Mekanismer

5. Anhöriga?

6. Låt-gå-politik

7. Pengarullning

8. Ineffektivitet


1. Generositet

Ur boken "I Sveriges väntrum" av Lasse Granestrand 2007:

"Utan tvivel ger den svenska modellen jämförelsevis stora inslag av integrerande faktorer som inger hopp om att få stanna: deltagande i förskola och skola, rätt att arbeta om beslutet väntas dröja mer än fyra månader, dagersättning, erbjudande om olika aktiviteter från Migrationsverket som datakurser och språkundervisning, rätt till vård för alla barn och akutvård för vuxna, ett brett stöd från många olika frivilliga organisationer och trossamfund."

"Ansträngningarna till integration tolkas som en signal om att tillståndet att få stanna är inom räckhåll,.."


2. Låg måluppfyllelse

Merit Wager på Newsmill den 30/3 -09:

"Två beslutsfattare vid Migrationsverket har, varandra oberoende, berättat ungefär samma sak.

Beslutsfattare 1: Av 100 ärenden som jag varit beslutsfattare i uppskattar jag att endast en eller två personer eller familjer - snarare en än två - varit tydliga fall där de sökande utan tvekan enligt lag och praxis hade rätt till uppehållstillstånd med flyktingförklaring.

Beslutsfattare 2: Under mina 20 år på Migrationsverket har färre än tio haft flyktingskäl enligt lag och praxis.

Att söka asyl i Sverige verkar i större utsträckning än tidigare ha blivit ett sätt att invandra."

"ÄNNU FLER DIREKTLINJER TILL IRAK". Så löd en rubrik på Merit Wagers blogg i augusti 2009:

"Ytterligare en direktflyglinje startar om en månad (12 september) från Sverige till Irak;  Basra  denna gång, förutom de många direktlinjer till Bagdad, Erbil och Suleymania som redan finns från Sverige.

Det ter sig synnerligen märkligt att det är så många av dem som sökt och fått skydd i Sverige som nu utan problem fyller massor av plan och reser tillbaka. Trots att de i sina asylberättelser har sagt att de absolut inte kan återvända till sitt hemland Irak för att de då omedelbart riskerar att fängslas, troligen torteras och möjligen också, i många fall, dödas direkt vid ankomsten.Och att de därför måste beviljas uppehållstillstånd och försörjning i Sverige."

"• Vem/vilka kan påstå att alla som sökt och fått asyl här verkligen hade skyddsbehov när åtta, nio flyglinjer i veckan bara från Sverige går i skytteltrafik till Irak och tillbaka hit igen?

• Vem/vilka bekostar resorna?

• Vem/vilka har blivit lurade?

Jag har skrivit om detta tidigare, rakt och öppet och precis som det är. Fakta om antalet flyglinjer, länkar till flygbolag och resebyråer som säljer resorna. Men 'gammelmedierna' är inte intresserade av ta upp detta. Det passar inte in i den bild de målat upp och bestämt sig för ska gälla oavsett vad som händer runt omkring."

"Förnekelse av fakta och att låtsas om ingenting är fegt, fel och en sorts medlöperi. Jag deltar inte i det spelet. Det är fel mot både svenska folket och mot dem som har asylskäl och som blir misstrodda eftersom så många lurar sig in i landet utan handlingar eller på falska papper, utan fastställd identitet, utan klarlagd nationalitet och ofta med inlärda asylhistorier."


3. Flyktingar?


Ur "Politiskt Inkorrekt" den17/2 -10:

"Eritreanska föreningen i Göteborg sänder ett närradioprogram som heter ”Eritreansk röst” och som riktar sig till dom eritreanska ”flyktingarna” i Sverige. Problemet är bara att radioprogrammet sänder regimvänlig propaganda, samma regim som man med fara för sitt liv uppges ha tvingats ”fly” från.

Föreningens närradioprogram, som sänds varje lördag, kritiserar dom eritreaner i exil som kämpar för demokrati och vissa av radiomedarbetarna har fått munkavle. Svensk-eritreaner i Göteborg riktar nu skarp kritik mot programmet, som de anser är maktpartiet PFDJ:s (Peoples front for democracy and justice) och den diktatoriske presidenten Isaias Afewerkis förlängda arm i Sverige."

"Dessa personer har uppenbarligen lyckats ljuga sig till uppehållstillstånd i Sverige trots att man hyser en positiv syn på den eritreanska regimen. Samma 'fenomen' har man kunnat konstatera bland den exil-iranska folkgrupen i Sverige där bl a demonstrationer på Sergels torg i Stockholm har genomförts av grupper trogna Ahmadinejad-regimen."

Ur Fria Tider den 23/4 -10:

”Vad händer när båda stridande parter får asyl?”

"Nu har denna urgamla konflikt spridits till Sverige genom massinvandring från MENA länderna (Mellanöstern/Nordafrika). Ett exempel på konsekvenserna inträffade i augusti 2009 i Hässleholm (en liten kommun i norra Skåne). Det började med att en irakier försökte köra över en landsman med sin bil - något han misslyckades med. Det tilltänkta offret lyckades ta sin tillflykt ..."
 
”I botten ligger djupa motsättningar mellan två irakiska grupperingar i Hässleholm, delvis med religiös bakgrund. Den ena gruppen är sunnimuslimer och den andra shiiamuslimer.”
 
"Sverige ger dessa människor en fristad. Vi förstår att de inte vill leva i självmordsbombarnas Bagdad. Men har ingen enda människa tänkt ett steg längre? Hur kan vi acceptera att både sunni och shiia invandrar till Sverige? Om dom här människorna spränger varandra i luften i Bagdad - vilket dom bevisligen gör - vad är det som får oss att tro att alla motsättningar försvinner när man har passerat gränsen till Sverige?"


4. Mekanismer

Ett fenomen som haft stor betydelse är möjligheterna för asylsökande att vänta sig in i Sverige. Genom överklagande och inlämnande av ständigt ny ansökan, förebärande nya omständigheter (i många fall tio gånger eller mer) har man kunnat förlänga sin vistelsetid.

Under denna process har man haft bistånd av särskilda advokater, avlönade av skattebetalarna.Tillsammans med sin advokat har asylanten kunnat se till att det hela drog ut på tiden.

"Flyktingpolitik i analys":

"Vad man kan göra är att inge en ny ansökan. Förutsättningen för det är naturligtvis att något nytt tillkommit i fallet som berättigar till ny prövning. Normalt har inget nytt tillkommit men uppfinningsrikedomen blommar..."

"Detta uppenbara missbruk som hela tiden kostar statsverket 250 kronor per dag och fall, bortsett från advokatarvoden och administrativa extrakostnader, har uppmärksammats och gjorts till föremål för utredning. Särskilt upprörande är att de advokater som biträtt de sökande inte gjort sin skyldighet och avrått från ideligen nya ansökningar utan istället fortsatt att medverka till detta meningslösa slöseri.

Men självklart är denna exercis mera arvodesgrundande än ett korrekt uppträdande."

I slutänden har man därigenom lyckats få uppehållstillstånd, inte pga skyddsbehov utan pga "humanitära skäl". Skäl som uppstått efter ankomsten till Sverige: barn har rotat sig genom skolgång och kamrater, eller man har själv börjat må dåligt.

"Politikens haveri":

"En grundorsak till att fyra femtedelar av de som får uppehållstillstånd saknar skyddsskäl är helt enkelt ett ökande missbruk, som politikerna inte låtit myndigheterna hejda. De sökandes väntan på definitivt beslut på asylansökan spelar en central roll. Blir väntetiden lång, får sökande som saknar flyktingskäl eller skyddsbehov, vanligtvis stanna av humanitära skäl.

Problemet är att de asylsökande själva kan påverka väntetidens längd genom att lämna in nya ansökningar. Asylsökande, som fått avslag på sin ansökan och sitt överklagande, har kunnat lägga in hur många nya asylansökningar de önskar, förebärande att nya omständigheter tillkommit. De senaste åren har två tredjedelar av alla dem som fått lov att stanna i landet skaffat sig uppehållstillstånd på det sättet."

"Invandringen till Sverige":

"Utan identitetshandlingar kan  man söka asyl i vilket land som helst inom EU. Ingen kan ju visa vilket som är det första landet. Om då Sverige framstår som attraktivt kan man söka sig hit, när man väl tagit sig in i EU. Ett resultat är, att Sverige gör utredningar för personer som juridiskt sett inte har rätt att ens söka asyl i Sverige."

Dublin-systemet från år 2003 - mellan EU-länderna samt Island, Norge och Schweiz - kan sägas bekräfta första-asyllands-principen. Asylansökan ska behandlas bara i en konventionsstat. Den ska ske i den stat, där personen första gången sökt asyl.

Förutsättningen för att systemet ska fungera är att varje stat tar fingeravtryck på de asylsökande.

Från Merit Wagers blogg, augusti  2009:

"Bland asylsökande har det under den senaste tiden också funnits allt fler personer som redan fått internationellt skydd i något annat EU-land, men som söker sig till länder där de får högre bidrag, som Finland. Samma fenomen torde finnas i Sverige, men detta har aldrig rapporterats om här."

Från Wagers blogg den 6/10 -09:
 
"Det är enligt delegeringsordningen en enhetschef som bestämmer om DNA-analys ska erbjudas eller ej.

Enhetscheferna ... uttryckligen säger att en handläggare får bara föreslå DNA-analys om denne har misstankar om att det inte är rätt barn.
 
"En del enhetschefer säger öppet att de inte går med på DNA-analys av kostnadsskäl. Till saken hör då att den enda bevisningen som de påstådda föräldrarna behöver ge är att de säger: 'Hej, jag heter Ali och det här är mitt barn Hussein'.
 
Tillståndsenheterna gör inga språkanalyser, begär inte in handlingar, håller inte separata intervjuer, bedömer inte åldersfrågan. Samtidigt rapporterar socialförvaltningarna runt om i landet om fler och fler barn som fått tillstånd av verket trots att de inte är de barn som först sagts. Barnen har alltså kommit till Sverige på falska grunder, och de måste nu fosterhemsplaceras och förses med god man."

Politikens haveri":

"Ett annat sätt för de asylsökande att öka sin chans att få stanna i Sverige år att mörklägga sin identitet, sitt ursprung och sin färdväg. Möjligheten till detta ohederliga beteende står vidöppen, eftersom Sverige inte kräver att asylansökan måste göras vid ankomsten till landet utan tillåts ske "efter inresa". Bara en liten minoritet söker vid inresa och när de övriga kommer med sin ansökan, har de som regel gjort sig av med sina resedokument och identitetshandlingar. Numera saknar mer än nio av tio dessa dokument. Det går då inte att fastställa om de passerat ett första asylland, som de skulle kunna återsändas till. Deras fall måste utredas i Sverige. Bristen på dokument gör att den sökande kan påstå sig komma från ett land, där förföljelse råder och undvika att ange sitt verkliga hemland, om detta inte ger rätt till asyl. Är identiteten okänd krävs särskild utredning för att med övriga länder - t ex med fingeravtryck - kontrollera om den sökande redan sökt och fått avslag på annat håll inom EU. Detta missbruk försvårar utredningarna och förlänger väntetiderna även för andra, men vid årets slut 2005 hade fortfarande ingenting gjorts åt saken."

Från Fria Tider den 21/4 -10:

"Flera sajter på arabiska berättar ingående hur man ska göra för att vilseleda svenska myndigheter och få asyl i Sverige - trots att man inte har några asylskäl. På en sajt, som drivs från Stockholm, uppmanas läsarna att kopiera asylhistorier från Amnestys hemsida och att förstöra sina pass på flygplanstoaletten.

Det är en ny miljardindustri som vuxit fram i Mellanöstern och Sverige, som förmedlar andras utlånade pass, stulna viseringshandlingar till Schengen, smugglar folk över gränser och ger instruktioner hur man bäst lurar sig till en plats i socialbidragskön i Sverige."

"På en av de många sajterna, SalamNordic.com som drivs av 'Salam Nordic Webbyrå' med en boxadress i Stockholm, lämnar man ingående information på kurdiska, persiska och arabiska om hur man ska göra för att få svenskt PUT och en framtid på socialbidrag i Sverige - trots att man inte har några asylskäl.

I en text som riktar sig till irakier skriver man:

'Mot bakgrund av [...] fenomenet med skärpa asylregler i västvärlden, har vi gjort en studie om möjligheten för irakiska medborgare att resa till europeiska länder och åtnjuta social trygghet och en bättre levnadsnivå, genom att få asyl.'

Därefter varnar man irakier för att resa till Danmark, Tyskland eller Frankrike. Där är möjligheten att få asyl, om man inte har några asylskäl, nämligen 'i det närmaste obefintlig', enligt sajten. Sverige, Norge och Finland däremot rekommenderas varmt."

"Man varnar för att det i flera länder, såsom Storbritannien, inte går att resa in via en internationell flygplats utan att visa pass eller söka asyl direkt vid ankomsten. I Sverige däremot, konstaterar man, går det bra att göra detta eftersom gränspolisen har starka restriktioner i hur de får kontrollera ankommande asylsökare."

"Så här skriver SalamNordic om hur man handskas med svenska gränspoliser:

'Det är viktigt att inte ge någon information till polisen om den resa du företagit. Säg att du kommer från Turkiet, men du vet inte flight nummer, eller vilken tid du flög - ge endast uppskattningar. Helst ska du ha förstört ditt pass under resans gång, till exempel i flygplanets toalett, eller på en toalett på flygplatsen efter ankomsten. Slösa tid i terminalen så att polisen inte kan säkert identifiera vilket flyg du har anlänt med. Polisen i dessa länder är inte som säkerhetspolisen i våra. Låtsas vara trött och illamående.'"


5. Anhöriga?

Flyktingpolitik i analys":

"...den som fått tillstånd att stanna har rätt att återförenas med sina anhöriga, vilket innebär att s k anhöriginvandring, eller anknytningsinvandring oftast blir aktuell. De utan vidare berättigade är som redan nämnts make/maka och ogifta barn under 20 år samt ensamstående äldre föräldrar.

Föräldrapar och andra nära anhöriga har dock normalt inga större problem att få komma. Intressant är att den som kommer in på dessa grunder i sin tur har rätt att få in sina närstående, som i sin tur... Rekordhållaren i Sverige har lyckats få in 247 'anhöriga'..."

"...även Invandrarverket erkänner att det inte finns några möjligheter att med säkerhet kontrollera släktskapet... När det gäller minderåriga barn skall det finnas skriftligt intyg på vem som är vårdnadshavare, men även sådana kan ju, uppges det, 'i och för sig vara förfalskade'..."

"Exit Folkhemssverige":

"...översikt publicerades 1993 och där visade det sig att Sverige hade gynnsammare regler för familjesammanföring i så måtto att ingen karenstid krävdes innan en sammanföring kunde ske. De övriga länderna ställde också krav på att huvudmannen skulle försörja de efterföljande anhöriga. Sverige hade till skillnad från de andra länderna inte heller någon kvalifikationstid för permanent uppehållstillstånd och det gick fortare att få medborgarskap."

Från Wagers blogg:

"En migga skriver:
 
'Inom EU har Sverige störst belastning av bedrägerier i familjefall, s k skenförhållanden.

Anledningarna är fem:

1) prövotiden för nya förhållanden är 2 år. I resten av EU är den 5 år.

2) det finns inga försörjningskrav under prövotiden. I resten av EU finns försörjningskrav.

3) den som varit gift - även om det är skengift - med en svensk kan få svenskt medborgarskap redan efter 3 år. Motsvarande regel finns inte i resten av EU.

4) kontrollerna är nästan obefintliga i Sverige. I den del EU-stater sker åtminstone hembesök om det misstänks något fuffens.

5) sanktionen är i princip noll. Som lagen är utformad klassas inte skenförhållanden som människosmuggling och inte heller som vanligt bedrägeri. Det är istället bötesbrott, ungefär som att köra bil utan körkort, och preskriberas efter 2 år.'"

 

Ur brev från Inger-Siv Mattson till Maud Olofsson i mars 2009:

"Skenäktenskap som ingås för att få uppehållstillstånd omsätter stora pengar inom EU. Välorganiserade nätverk utnyttjar nationella regler och kryphål som gör det möjligt och attraktivt att genom arrangerade äktenskap skaffa sig uppehållstillstånd. Priset för en arrangerad vigsel kan vara upp till 200 000 kr.  En rapport från Rikskriminalen i juli 2008 visade att Sverige är ett mycket attraktivt land för skenäktenskap genom vår enkla och snabba hindersprövning.

Enligt en rapport från Rikskriminalen har äktenskap mellan en EU-medborgare och en utomeuropeisk medborgare och där ingen varit folkbokförd i Sverige sedan 2001 ökat med drygt 400 procent eller från 200 till 800 skenäktenskap per år.  Under ett enda år genomfördes 101 vigslar där ingen av parterna var mantalsskriven i Sverige. Vigslarna beräknas ha inbringat 15 till 20 miljoner till det nätverk som varit behjälpligt vid samtliga hindersprövningar och vigslar.

Det var de belgiska myndigheterna som först uppmärksammade att de flesta skenäktenskapen i EU ingås i Sverige. Flera belgiska förundersökningar visar att personer boende i Sverige arrangerar skenäktenskap åt icke-europeiska män - främst från Indien och Pakistan."


6. Låt-gå-politik

Från Fria Nyheter den 1/9 -09:

"29-åringen är asylsökande och diagnostiserades för smittsam tuberkulos redan för fem månader sedan. Behandlingen inleddes omedelbart och förväntades pågå i nio månader.
 
Mannen vårdades inledningsvis på en infektionsklinik och informerades då även om den svenska smittskyddslagen. Efter en tid beslutades om öppenvård under förutsättning att mannen dagligen kontaktade flyktinghälsovården för medicinering. Men mannen har inte följt reglerna utan klargjort att han vägrar ta medicinen om han inte får extra betalt. Han vägrar även all form av provtagning."

Ur VLT den 11/8 09:

"Säkerhetsslarv på flygplatsen

Gränspolisen riktar skarp kritik mot säkerheten på Västerås flygplats. Bland annat har passagerare glömts bort medan bagaget åkt i väg.

Polisen har också anmärkt på dörrar som ska vara låsta men stått öppna. På så sätt kan resenärerna lätt undgå både pass- och tullkontroll.

– Det är rena rama gågatan ut. Med tanke på de köer som bildas när ett plan har landat är det helt omöjligt för personal i gränskontrollen att hinna se om någon avviker och försvinner in i inrikesterminalen utan att någon kontroll gjorts, säger en polis.

Även dörrarna till bagageavlämningen har varit olåsta.
– Hur lätt som helst att via bagagebanden ta sig in i ankommande inrikesterminalen, och därmed slippa både inrese- och tullkontroll."


"Enbart den senaste tiden ' 30 och 31 juli samt 1 augusti ' har tre incidenter rapporterats med olåsta dörrar och passagerare som inte blivit passkontrollerade."

Ur "Migrationsexplosionen":

"Om risken är stor att stoppas redan på vägen till det avsedda landet, eller vid dess gräns, är det knappast någon idé att kosta på sig ett (ofta dyrbart) försök. Här kommer olika former av visum in i bilden. Sverige har varit sparsammare än de flesta andra länder med att utnyttja detta regleringsinstrument. När det ändå tvingats fram har det i regel skett under stora våndor, och osedvanigt sent (jämför fallet Bosnien Hercegovina).

Transitvisum utgör en variant av samma instrument. De attraktivaste invandringsländerna på kontinenten har allla, till skillnad från de nordiska, infört sådana visa.

När det gäller bötfällning av fraktbolag är Sverige det enda land som inte utnyttjar detta reglermedel (SOU 1993:113, s.59)."

"Av det totala antal som fick stanna 1991 gjorde 50 procent detta på grund av återföreningsmotiv, den klart högsta siffran i Europa."

"...Sverige är det enda invandringsland i Västeuropa som saknar bestämmelse om allmän karenstid vid återförening. I andra länder varierar tiden mellan ett år (Storbritannien) och fem år (Tyskland och Danmark). Antalet kvalifikationsår för medborgarskap i Sverige varierar mellan 2 och 5 år, medan genomsnittet för andra invandringsländer i Europa är 7,6 år. I Schweiz och Österrike är kravet 12 respektive 10 år.

Till skillnad från andra länder tillåter Sverige inte att fingeravtryck tas av dem som söker asyl i landet."

I Sverige har solidaritets- och jämlikhetsprincipen en så stark ställning att alla invånare - oavsett om de är medborgare eller inte - automatiskt åtnjuter välfärdsstatens alla fördelar. Detta förhållande är säkert en mycket tungt vägande faktor bakom Sveriges stora attraktivitet som invandringsland. Lyckas man bara få stanna i landet förutsätts familjens framtida säkerhet och välfärd vara tryggad."

På sin blogg släpper Merit Wager ofta fram olika "miggor" från anställda på Migrationsverket, som får uttala sig om hur det fungerar eller snarare inte fungerar. Den 14/8 -09 skriver en av dem:

"Ett barn som är under 15 år och söker asyl i Sverige behöver inte lämna fingeravtryck, alltså inte i Sverige. ... Därför påstår ensamkommande barn, i vissa fall, att de är under 15 år. Då befinner sig familjen förstås i ett annat EU-land där de fått avslag på sin ansökan och där även barnet (som i verkligheten är över 15 år och inte alls ensamt) har daktats (tagits fingeravtryck av). Men eftersom vi här i Sverige inte daktar den som säger sig vara under 15 år, kommer vi inte heller få reda på detta.

I ett sådant fall har inga pengar till någon smugglare behövts, bara en tåg- eller bilresa inom Schengen. ID-handlingar kontrolleras ytterst sällan inom Schengenområdet. "

"Man kan fråga sig varför en person som har permanent uppehållstillstånd (PUT) eller tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) i en Schengenstat söker sig till Sverige. Det kan röra sig om att man inte trivs i sitt nya land, att man inte kan försörja sig där eller att man inte får ta dit sina övriga anhöriga dit. I Sverige kanske man trivs bättre, här får man försörjning och hit får man också hämta sina anhöriga."

"Att förtiga och försköna eller rapportera rent okunnigt om dessa viktiga frågor gynnar ingen i längden; varken de asylsökande som verkligen har skäl att få PUT enligt utlänningslagen, eller journalisterna som ger fel bild till allmänheten. Och givetvis gynnar det inte heller allmänheten."

Är sjukdom grund för uppehållstillstånd i Sverige?

Från SR:s webbsida den 31/3 -10:

"I december 2008 kom femåriga Rita till Sverige tillsammans med sina föräldrar och syskon. Familjen hade lämnat Kosovo för att Rita skulle få den vård hon behöver för sin utvecklingsstörning. Och det har hon fått i Hylte.
 
- Hon har fått hjälp med medicin, hon har fått hjälp med dagis och personliga assistenter..."

Ur Politiskt inkorrekt, den 19/4 -10:

"Utvisningsdömd tillbaka fem år för tidigt

För tio år sedan dömdes mannen till utvisning till sitt hemland på grund av grov brottslighet men tog sig ändå tillbaka till Sverige fem år för tidigt och greps av Södertäljepolisen i veckan. Han häktades i lördags för att olovligen vistas i riket och då han redan är dömd kommer han att skickas tillbaka till sitt hemland inom kort.

Frågan är hur länge det dröjer tills han är här igen och framför allt - hur många utvisningsdömda befinner sig idag ändå kvar i landet?"

Ur Thoralf Alfssons blogg, den 20/5 -10.

"... fick jag en tidning (Reflex nr2) som delats ut vid turismmässan i Göteborg. ... Artikeln handlar om flygbolaget Royal Falcon Airlines. Detta Jordanska flygbolag startade under april en ny flyglinje mellan Stockholm och Amman i Jordanien, med mycket goda anslutningar till Mosul och Najaf i Irak. Med andra ord ännu ett förtäckt Irak-flyg

Yanal Al-Kurdi, Commercial manager för Royal Falcon Airlines säger: 'Vi öppnar den skandinaviska marknaden för att vi ser potentialen här. Inte nog med den stora etniska trafiken till och från Irak, vi räknar även med en ökad privat resemarknad till Jordanien. Förutom detta har vi ju även de muslimska pilgrimsresorna till Mekka.'

Hur stor är denna marknad för resor till Irak? Det finns redan idag flera flyglinjer till Irak men uppenbarligen är marknaden så stor att Royal Falcon Airlines ser en potential för ännu ett flygbolag.
Betänk att det är människor som fått uppehållstillstånd i Sverige på grund av den situation som råder i Irak som nu i strid ström åker skytteltrafik mellan Sverige och Irak och det i stor utsträckning på svenska skattebetalares bekostnad.

Detta är dessutom ännu en ny rutt för de resebyråer som administrerar asylströmmen till Sverige. Det är givetvis ingen slump att Royal Falcon Airlines valde Stockholm som destination före våra grannländers huvudstäder t.ex. Köpenhamn."


7. Pengarullning

Ur Fria Nyheter den 11/9 -09:

"Illegala invandrare uppbär bidrag

Utlänningar som saknar legal rätt att vistas i Sverige har goda möjligheter att fortsätta leva som vanligt om de en gång stått med i folkbokföringen. Arbetarbladet skriver idag om gränspolisen och migrationsverket i Gävle som informerat politiker i riksdagen om att det är fullt möjligt att som illegal invandrare 'fortsätta att ha ett vanligt jobb och betala skatt, eller få både socialbidrag och bostadsbidrag, utan att någon myndighet reagerar'.

Willy Aflarenko, enhetschef vid länets gränspolis, redogör för ett konkret exempel där en familj som skulle avvisas förra året har fortsatt att leva som vanligt.

- Vi tog hänsyn till att barnen gick i skola och väntade tills läsåret slutat med att verkställa utvisningen. Men då hade familjen gått under jorden. Senare visade det sig familjen fortsatte att lyfta både barnbidrag, socialbidrag och bostadsbidrag på över 20.000 kronor i månaden trots att de i själva verket var efterlysta. Mamman i familjen jobbade under tiden ibland extra i ett vanligt jobb i äldrevården, och betalade skatt på den inkomsten, säger Aflarenko till Arbetarbladet.

Utöver denna historien berättar man om illegala invandrare som tar körkort och studerar på högskolan utan att myndigheterna reagerar."

Ur DN den 18/8 .09:

"Migrationsverket vill nu ha en tydligare förordning om återetableringsstöd så att det ska bli lättare att säga nej. I en skrivelse till regeringen säger man 'det är relativt tydligt att utlänningarna inte söker asyl för att få stanna i Sverige utan för att erhålla stöd'.

"Vid årsskiftet bestämde regeringen att också den som tar tillbaka sin asylansökan kan få del av återetableringsstödet. 20.000 kronor per vuxen och maximalt 50.000 kronor för en familj. Inga tidsgränser angavs och något skäl till återkallandet behöver inte anges.

Av de irakier som i dag får pengar av svenska staten för att etablera sig i hemlandet igen är det en mycket hög andel som själva tagit tillbaka sin asylansökan, ..."

"Statistiken visar att av de sammanlagt 685 irakier som ansökt i år har 291 ansökt efter asylavslag medan 385 ansökt sedan de själva återkallat sin ansökan.

- Det var ju inte riktigt så det var tänkt. Vi vill inte att återetableringsstödet ska vara skälet till att man kommer hit, säger departementsrådet Anders Kessling."


8. Ineffektivitet

"Det finns gränser":

"Flykting- och immigrationsutredningen, som lades på riksdagens bord i maj 1991, uppskattade kostnaderna för prövningen av 550.000 asylansökningar i Västeuropa, USA och Kanada till fem miljarder dollar per år. Det var tio gånger mer än FN:s flyktingkommissarie hade till förfogande för sitt arbete som berör 15 miljoner flyktingar i resten av världen."